Algemeen douanetarief

 • Het Comité Geharmoniseerd Systeem van de Wereld Douane Organisatie (het Comité GS)
  heeft van 27 september tot 6 oktober 2017 haar 60e zitting gehouden op het
  hoofdkantoor van de WDO in Brussel. De zitting werd bijgewoond door 169 deelnemers
  die 78 verdragsluitende partijen bij het GS-Verdrag vertegenwoordigen en drie
  internationale organisaties.

 • In PbEU C 321 van 28 september 2017 heeft de Europese Commissie een wijziging
  bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De
  wijziging betreft de toelichting op de post 08.05 met betrekking tot sinaasappelen.
  Daarbij wordt de indeling van de verschillende soorten sinaasappelen
  (navelsinaasappelen, blonde sinaasappelen en andere) in de betrokken onderverdelingen
  toegelicht.

 • In PbEU C 305 van 15 september 2017 heeft de Europese Commissie een wijziging
  bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De
  wijziging betreft de toelichting op de post 96.15 met betrekking tot haarklemmen.
  Voor de toepassing van deze post wordt onder „haarklemmen en dergelijke artikelen”
  producten verstaan die gemaakt zijn van vaste materialen, aangezien de artikelen van
  deze post gewoonlijk uit onedel metaal of kunststof bestaan. Bijgevolg omvat deze
  post geen hoofd- en haarbanden.

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1514 van 31 augustus 2017 heeft de Commissie de
  opening gepubliceerd van een nieuw onderzoek ten aanzien van Uitvoeringsverordening
  (EU) nr. 1371/2013 van de Raad. Deze verordening ziet op de uitbreiding van het bij
  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 791/2011 ingestelde definitieve antidumpingrecht op
  bepaalde open weefsels van glasvezels van oorsprong uit de Volksrepubliek China tot
  bepaalde open weefsels van glasvezels verzonden uit India of Indonesië, al dan niet
  aangegeven als van oorsprong uit India of Indonesië) teneinde de mogelijkheid vast te
  stellen om een Indiase producent-exporteur vrijstelling te verlenen van die
  maatregelen, het antidumpingrecht ten aanzien van die producent-exporteur in te
  trekken en de van deze producent-exporteur afkomstige invoer te registreren.

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1477 (PbEU L 211 van 18 augustus 2017 heeft de
  Commissie de wijziging gepubliceerd van Verordening (EG) nr. 1051/2009 tot indeling
  van tariefindeling van terreinvoertuigen. In de tabel in de bijlage bij deze
  verordening wordt de indeling van dergelijke terreinvoertuigen naar aanleiding van
  het Kawasaki-arrest Hof van Justitie geschrapt.