Nieuws

 • Er is wijziging gebracht in de sancties voor Somalië, Congo en Zuid Sudan. De
  sancties tegen Eritrea zijn ingetrokken.

 • In PbEU C 449 van 13 december 2018 is een bericht verschenen betreffende het
  antidumpingrecht dat van toepassing is op keramische tegels van oorsprong uit de
  Volksrepubliek China: naamswijziging van een onderneming waarop het antidumpingrecht
  voor niet in de steekproef opgenomen medewerkende ondernemingen van toepassing is.

 • De geldigheidsduur van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/412 is verlengd tot 30 juni 2020.
  Er zijn specifieke voorwaarden vastgesteld met betrekking tot de controle van
  gegevens en procedures, en etikettering, inspecties voorafgaand aan verzending en het
  toezicht op erkende zagerijen.

 • Op 11 december jl. besloot Premier May om de stemming over de concept-Brexit-deal
  niet door te laten gaan. May heeft zichzelf de tijd gegund om te proberen meer steun
  te vinden. De EU heeft aangegeven dat er geen nieuwe onderhandelingen komen. May
  probeert nu om via persoonlijke gesprekken met Europese regeringsleiders meer
  beweging te creëren aan Europese kant. Donderdag 13 December 2018 komen de Europese
  leiders weer bijeen voor een Europese top.

 • In tabel 1 van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 37/2010 van de Commissie zijn de
  farmacologisch werkzame stoffen en de indeling daarvan op basis van MRL's in
  levensmiddelen van dierlijke oorsprong opgenomen. Paromomycine is reeds in die tabel
  opgenomen als toegestane stof in spierweefsel, lever en nieren van alle
  voedselproducerende soorten.

  Bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is een aanvraag tot uitbreiding van de
  huidige vermelding voor paromomycine tot kippeneieren ingediend. Deze aanvraag wordt
  gehonoreerd.