Algemeen douanetarief

 • Op 29 juni 2018 heeft de Hoge Raad in zaaknummer 17/00785 arrest gewezen op het
  beroep in cassatie van [X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het
  Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,
  Sint Eustatius en Saba van 21 december 2016, nr. AUA2016H00011 betreffende een ten
  aanzien van belanghebbende gegeven beslissing over de toepassing van een vrijstelling
  van invoerrechten voor motorvoertuigen. Daarbij was het de vraag in hoeverre
  belanghebbende het motorvoertuig ten minste zes maanden voorafgaand aan zijn
  verhuizing naar Aruba in Canada gebruikt. Bewijslast met betrekking tot de vervulling
  van de voorwaarden voor toepassing van de vrijstelling rust bij belanghebbende. De
  middelen voor het overige kunnen niet tot cassatie leiden, de Hoge Raad verklaart het
  beroep in cassatie ongegrond.

 • In PbEU C 186 van 31 mei 2018 heeft de Europese Commissie een wijziging bekendgemaakt
  van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De wijziging betreft
  de toelichting op de onderverdeling 9503 00 die onder meer ziet op poppen, en het
  onderscheid verduidelijkt tussen speelgoed waarmee mensen worden nagebootst en
  speelgoed waarmee dieren of niet-menselijke wezens worden nagebootst.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2018/787 van 25 mei 2018 de
  indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een zogenoemde
  „veterorthese”. Dit artikel dient om te worden gedragen in een schoen en te worden
  gebruikt als een enkelbandage bij verstuikte en gekneusde enkels, gescheurde en
  beschadigde ligamenten, alsook het voorkomen van dergelijke kwetsuren, en bij
  instabiliteit van de ligamenten. Het kan een specifieke beweging van het gebrekkige
  lichaamsdeel evenwel niet volledig verhinderen. Het artikel ontleent zijn wezenlijke
  karakter in de zin van algemene regel 3 b) voor de interpretatie van de gecombineerde
  nomenclatuur derhalve in dezelfde mate aan beide materialen en voor de indeling moet
  van de gelijkelijk in aanmerking komende posten (posten 3926 en 6307) de post worden
  toegepast die in volgorde van nummering het laatst is geplaatst.

 • Op haar website heeft de WDO bekend gemaakt dat een nieuwe online cursus met
  betrekking tot de 2017 editie van het geharmoniseerde systeem (GS) door de WDO ter
  beschikking is gesteld.

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/886 van 20 juni 2018 (PbEU L 158 van 21 juni
  2018) heeft de Commissie bepaalde handelspolitieke maatregelen gepubliceerd met
  betrekking tot bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika.
  De maatregelen betreffen de uitbreiding van reeds eerder genomen maatregelen en die
  daarmee leiden tot de wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/724.