Algemeen douanetarief

 • Bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/552 van 6 april 2018 heeft de Commissie de
  bijwerking gepubliceerd van de verwijzingen in Richtlijn 2003/96/EG van de Raad naar
  de codes van de gecombineerde nomenclatuur voor bepaalde producten van de posten
  27.10, 38.24 en 38.26.

 • In PbEU C 034 van 10 januari 2018 heeft de Europese Commissie een wijziging
  bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De
  wijziging betreft de toelichting op de post 23.09 Bereidingen van de soort gebruikt
  voor het voederen van dieren. Deze toelichting vervangt de huidige tekst van de
  toelichting op deze post die werd gepubliceerd in Publicatieblad C 180 van 8 juni
  2017.

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/507 van 26 maart 2018 heeft de Commissie de
  wijziging gepubliceerd van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad
  met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk
  douanetarief. De wijziging betreft een nieuwe aanvullende aantekening 5 op hoofdstuk
  15 waarbij producten voor menselijke consumptie gemaakt van producten van hoofdstuk
  15, opgemaakt in afgemeten hoeveelheden, zoals capsules, tabletten, pastilles en
  pillen, bestemd om te worden gebruikt als voedingssupplementen, worden uitgezonderd
  van hoofdstuk 15.

 • De Commissie heeft een actuele lijst gepubliceerd van aangewezen douaneautoriteiten
  die door de lidstaten zijn aangewezen om aanvragen in ontvangst nemen of
  beschikkingen te nemen inzake bindende tariefinlichtingen.

 • Het Comité Geharmoniseerd Systeem (HSC) hield zijn 61e zitting van 6 tot
  16 maart 2018 op het hoofdkwartier van de Wereld Douaneorganisatie in Brussel.