Algemeen douanetarief

 • Het Comité Geharmoniseerd Systeem (HSC) hield zijn 61e zitting van 6 tot
  16 maart 2018 op het hoofdkwartier van de Wereld Douaneorganisatie in Brussel.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2018/407 van 14 maart 2018 de
  indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een product met de
  aanduiding „slakken van bruin gesmolten aluminiumoxide”. Het is een bijproduct van de
  productie van gewoon kunstmatig korund in elektrische ovens. Omdat het product door
  de chemische samenstelling kan worden gebruikt voor de gravimetrische scheiding van
  metaalertsen door middel van selectieve flotatie, moet het worden ingedeeld onder
  post 7202 als ferrolegeringen. Het product moet daarom worden ingedeeld onder GN-code
  7202 29 90 als andere ferrosiliciumlegeringen.

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/396 van 13 maart 2018 heeft de Commissie de
  wijziging gepubliceerd van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad
  met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk
  douanetarief. Daarbij wordt de in de aanvullende aantekening (GN) 10 op hoofdstuk 22
  bestaande drempelwaarde „van 1,5 bar of meer” vervangen door „van 3 bar of meer”.

 • In PbEU C 95 van 13 maart 2018 heeft de Europese Commissie een wijziging
  bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De
  wijziging betreft de toelichtingen op de onderverdelingen 4202 31 00 t/m 4202 39 00
  en de onderverdeling 8473 30 80 met betrekking tot de indeling van hoezen voor
  mobiele telefoons en tabletcomputers of minitabletcomputers.

 • Verordening (EG) nr. 673/2005 van de Raad van 25 april 2005 tot vaststelling van
  aanvullende douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de
  Verenigde Staten van Amerika is herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd. Bij
  Verordening (EU) 2018/196 van het Europees Parlement en de Raad van 7 februari 2018
  is de codificatie gepubliceerd van maatregelen betreffende aanvullende douanerechten
  op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van
  Amerika.