Verbruiksbelastingen

 • De Europese Commissie heeft onlangs de eerder aangekondigde plannen gepresenteerd
  voor een grote hervorming van de btw-regels van de EU. Deze nieuwe start moet het
  btw-stelsel zowel voor overheden als voor ondernemingen verbeteren, moderniseren, en
  ook robuuster en gebruiksvriendelijker maken. De Commissie wil daarbij
  overeenstemming te bereiken over vier fundamentele beginselen; fraudebestrijding, een
  éénloketsysteem, het bestemmingslandbeginsel en minder administratieve lasten. Het
  voorstel bevat ook een concept van de gecertificeerd belastingplichtige in;
  ondernemingen die eenvoudigere en tijdbesparende regels mogen volgen. Het
  wetgevingsvoorstel gaat voor overeenstemming naar de lidstaten en voor raadpleging
  naar het Europees Parlement. De Commissie zal in 2018 met een gedetailleerd
  wetgevingsvoorstel komen om de BTW-richtlijn 2006/112 op technisch niveau te
  wijzigen, zodat het voorgestelde definitieve btw-stelsel vlot kan worden
  geïmplementeerd. De tekst van het persbericht van de Europese Commissie treft u
  onderstaand aan.

 • Minister van Financiën Dijsselbloem heeft de geannoteerde agenda ten behoeve van de
  eurogroep en Ecofinraad van 9 en 10 oktober 2017 in Luxemburg naar de Eerste en
  Tweede Kamer gezonden. Tijdens deze Ecofin zal de Europese Commissie een presentatie
  geven over het komende voorstel voor een definitief BTW-stysteem. Dit voorstel maakt
  onderdeel uit van het BTW-Actieplan van april 2016 en zal begin oktober worden
  gepubliceerd. De voorstellen over de modernisering van BTW-tarieven, maatregelen voor
  het MKB en het versterken van de administratieve samenwerking, zullen naar
  verwachting aan het eind van het jaar worden gepubliceerd. Nederland ondersteunt de
  doelstellingen die met het voorstel worden beoogd en is voorstander van
  vereenvoudigingen voor het bedrijfsleven en de Belastingdienst. De toelichting op dit
  agendapunt treft u hieronder aan.

 • Uit een studie van de Europese Commissie blijkt dat in 2015 de EU-lidstaten naar
  schatting € 152 miljard aan btw-inkomsten zijn misgelopen. In 2014 was dat bijna €160
  miljard. Deze btw-kloof – het totale verschil tussen de verwachte btw-inkomsten en
  het daadwerkelijk verzamelde bedrag – komt overeen met een totaal omzetverlies in de
  EU van 12,77% en is voor een belangrijk deel te wijten aan fraude. Volgens de
  Commissie zijn de btw-regels voor grensoverschrijdende handel gedateerd en aan
  vernieuwing toe. De btw-kloof was het grootst in Roemenië (37,2 %), Slowakije (29,4
  %) en Griekenland (28,3 %) en het kleinst in Spanje (3,5 %) en Kroatië (3,9 %).
  Nederland boekte in 2015 een btw-kloof van 7,9%. Dit komt overeen met een btw-bedrag
  van ruim € 3,8 miljard. De tekst van het persbericht van de Europese Commissie treft
  u onderstaand aan.

 • De EU-lidstaten zijn op grond van de BTW-richtlijn 2006 verplicht een
  btw-vrijstelling toe te passen voor onder meer de levering van schepen die op de
  zogenoemde volle zee worden gebruikt voor passagiersvervoer tegen betaling,
  vrachtvervoer, visserij en dergelijke. De vrijstelling geldt ook voor de bevoorrading
  van die schepen en voor een groot aantal diensten met betrekking tot die schepen en
  de voorwerpen die met de schepen vast verbonden zijn of voor hun exploitatie dienen.
  In Nederland zijn de bedoelde vrijstellingen vormgegeven door een btw-nultarief. De
  EC heeft Nederland aangesproken op de redactie van dit nultarief in de Wet OB 1968.
  Volgens de EC is de nationale wettelijke bepaling te ruim geformuleerd. In de huidige
  formulering is de vrijstelling gekoppeld aan zogenoemde zeeschepen, zonder dat
  daarbij de eis is gesteld dat die zeeschepen ook daadwerkelijk worden gebruikt voor
  de vaart op volle zee. Het kabinet onderschrijft deze opvatting van de Europese
  Commissie en stelt voor de bewoordingen van de desbetreffende bepalingen nader af te
  stemmen op die van de BTW-richtlijn 2006. De voorgestelde wettekst, de memorie van
  toelichting en de artikelsgewijze toelichting treft u hieronder aan.

 • In het Belastingplan 2018 wordt voorgesteld om de toepassing van het verlaagde
  btw-tarief voor geneesmiddelen wettelijk aan te scherpen door opname van de
  voorwaarde van een handelsvergunning zoals bedoeld in de Geneesmiddelenwet. Met deze
  aanscherping beoogt het kabinet de definitie van geneesmiddel voor de btw weer in
  overeenstemming te brengen met het doel van het verlaagde btw-tarief en de
  maatschappelijke opvatting over hetgeen een geneesmiddel is. Ook geeft de
  voorgestelde wettekst een duidelijke en uitvoerbare afbakening van geneesmiddelen ten
  opzichte van cosmetische, verzorgende en reinigende producten, waaronder tandpasta en
  zonnebrandmiddelen. De aanscherping leidt ertoe dat vanaf 1 januari 2018 alleen
  producten onder het verlaagde btw-tarief zullen vallen, die na goedkeuring van de
  daartoe bevoegde autoriteiten als geneesmiddel in de handel mogen worden gebracht. De
  voorgestelde tekst van Tabel I, post a.6, de memorie van toelichting en de
  artikelsgewijze toelichting treft u hieronder aan.