Verbruiksbelastingen

 • De Europese Commissie heeft recent nieuwe instrumenten gepresenteerd om het
  btw-stelsel in de EU fraudebestendiger te maken en een eind te maken aan de
  achterpoortjes die grootschalige btw-fraude in de hand kunnen werken. De nieuwe
  regels moeten het vertrouwen tussen de lidstaten versterken, zodat zij meer
  inlichtingen kunnen uitwisselen en de samenwerking tussen nationale belasting- en
  rechtshandhavingsautoriteiten een impuls krijgt. De voorstellen versterken de
  samenwerking tussen de lidstaten zodat zij btw-fraude sneller en doeltreffender
  kunnen bestrijden, ook als het gaat om fraude die online plaatsvindt. Alle
  voorstellen bij elkaar geven volgens de Commissie een enorme impuls aan het vermogen
  om fraudeurs en criminelen op te sporen. De tekst van het persbericht van de Europese
  Commissie treft u onderstaand aan.

 • Minister Hoekstra van Financiën heeft de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en
  Ecofinraad van 4 en 5 december 2017 naar de Eerste en Tweede Kamer gezonden. Tijdens
  de Ecofin geeft de Europese Commissie een presentatie over het btw-voorstel tot
  aanpassing van de verordening administratieve samenwerking. Het voorstel maakt
  onderdeel uit van de plannen van de Commissie om het btw-systeem te moderniseren,
  vereenvoudigen en fraude-robuust te maken. De toelichting op dit agendapunt in de
  geannoteerde agenda treft u hieronder aan.

 • Minister Hoekstra van Financiën heeft onlangs het verslag van de Eurogroep en
  Ecofinraad van 6 en 7 november te Brussel aan de Tweede Kamer aangeboden. Uit het
  verslag blijkt onder andere dat er brede steun is voor het voorstel met maatregelen
  op het gebied van modernisering en vereenvoudiging van de btw voor
  grensoverschrijdende e-commerce en de aanpak van een concurrentienadeel voor EU
  leveranciers. Er was echter nog geen consensus om tot een akkoord te komen, omdat één
  lidstaat van mening is dat nog niet alle details voldoende zijn uitgewerkt. De
  relevante passages uit het verslag treft u hieronder aan.

 • Op de website van de Belastingdienst is ondernemers duidelijk gemaakt op welke wijze
  vanaf 1 januari 2018 de btw teruggevraagd kan worden als een klant de factuur niet
  (volledig) heeft betaald. De teruggaafregeling voor oninbare vorderingen is met het
  Belastingplan 2017 vereenvoudigd via de introductie van een éénjaarscriterium;
  ondernemers kunnen de reeds eerder voldane btw terugclaimen, indien een vordering één
  jaar na opeisbaarheid van de vergoeding nog niet is betaald. Daarnaast is de regeling
  verder vereenvoudigd door niet langer een separaat teruggaafverzoek te eisen van de
  ondernemer ( tenzij de vordering van een ander is overgenomen). De teruggaaf kan in
  de reguliere aangifte worden teruggeclaimd in het tijdvak dat de vordering oninbaar
  is geworden.

 • Minister van Buitenlandse Zaken Zijlstra heeft onlangs een fiche van de werkgroep
  Beoordeling Nieuwe Commissie-voorstellen (BNC) aan de Tweede Kamer verzonden. In het
  fiche wordt ingegaan op de mededeling, richtlijn en verordening betreffende een
  definitief BTW-systeem. Nederland steunt de doelstellingen van dit voorstel dat de
  EU-lidstaten moeten streven naar een fraude-robuust en eenvoudig btw-systeem en deelt
  de inschatting van de Commissie dat het huidige btw-stelsel fraudegevoelig is. Voor
  zover het voorstel ziet op de verbeterpunten van het huidige btw-systeem gericht op
  een uniforme toepassing van ketentransacties, consignatievoorraad en het
  btw-identificatienummer lijken deze doelstellingen in beginsel te worden bereikt. Er
  zijn echter wel de nodige zorgen of deze doelstellingen ook worden bereikt met het
  onderdeel van het voorstel dat ziet op de hoekstenen van het definitieve btw-systeem.
  Het is volgens de Nederlandse regering de vraag of de gekozen optie voor het
  uiteindelijk te vormen definitieve stelsel de beste oplossing is om de fraude het
  hoofd te bieden, zonder tegelijkertijd andere financiële risico’s te lopen die buiten
  de invloedsfeer van Nederland liggen. Ook lijkt de keus voor het naast elkaar bestaan
  van twee verschillende btw-regimes voor grensoverschrijdende B2B–leveringen van
  goederen niet direct de doelstelling van vereenvoudiging te bewerkstelligen. De
  volledige tekst van het BNC-fiche treft u hieronder aan.