Verbruiksbelastingen

 • Op de website van de Belastingdienst is ondernemers duidelijk gemaakt op welke wijze
  vanaf 1 januari 2018 de btw teruggevraagd kan worden als een klant de factuur niet
  (volledig) heeft betaald. De teruggaafregeling voor oninbare vorderingen is met het
  Belastingplan 2017 vereenvoudigd via de introductie van een éénjaarscriterium;
  ondernemers kunnen de reeds eerder voldane btw terugclaimen, indien een vordering één
  jaar na opeisbaarheid van de vergoeding nog niet is betaald. Daarnaast is de regeling
  verder vereenvoudigd door niet langer een separaat teruggaafverzoek te eisen van de
  ondernemer ( tenzij de vordering van een ander is overgenomen). De teruggaaf kan in
  de reguliere aangifte worden teruggeclaimd in het tijdvak dat de vordering oninbaar
  is geworden.

 • Minister van Buitenlandse Zaken Zijlstra heeft onlangs een fiche van de werkgroep
  Beoordeling Nieuwe Commissie-voorstellen (BNC) aan de Tweede Kamer verzonden. In het
  fiche wordt ingegaan op de mededeling, richtlijn en verordening betreffende een
  definitief BTW-systeem. Nederland steunt de doelstellingen van dit voorstel dat de
  EU-lidstaten moeten streven naar een fraude-robuust en eenvoudig btw-systeem en deelt
  de inschatting van de Commissie dat het huidige btw-stelsel fraudegevoelig is. Voor
  zover het voorstel ziet op de verbeterpunten van het huidige btw-systeem gericht op
  een uniforme toepassing van ketentransacties, consignatievoorraad en het
  btw-identificatienummer lijken deze doelstellingen in beginsel te worden bereikt. Er
  zijn echter wel de nodige zorgen of deze doelstellingen ook worden bereikt met het
  onderdeel van het voorstel dat ziet op de hoekstenen van het definitieve btw-systeem.
  Het is volgens de Nederlandse regering de vraag of de gekozen optie voor het
  uiteindelijk te vormen definitieve stelsel de beste oplossing is om de fraude het
  hoofd te bieden, zonder tegelijkertijd andere financiële risico’s te lopen die buiten
  de invloedsfeer van Nederland liggen. Ook lijkt de keus voor het naast elkaar bestaan
  van twee verschillende btw-regimes voor grensoverschrijdende B2B–leveringen van
  goederen niet direct de doelstelling van vereenvoudiging te bewerkstelligen. De
  volledige tekst van het BNC-fiche treft u hieronder aan.

 • Minister Hoekstra van Financiën heeft de Tweede en Eerste Kamer de antwoorden
  gestuurd naar aanleiding van vragen gesteld in het schriftelijk overleg over de
  Eurogroep van 6 november 2017 en de Ecofinraad van 7 november 2017. Daarbij is ook
  ingegaan op vragen en opmerkingen over het btw e-commerce pakket. Dit
  wetgevinsgpakket van de Europese Commissie wil btw-belemmeringen wegnemen voor
  Europese ondernemers die grensoverschrijdende diensten en goederen leveren (B2C) en
  bevat voorstellen om de btw-heffing te vereenvoudigen en te moderniseren. Ook de
  uitbreiding en verbetering van de One-Stop-Shop (OSS) maakt een belangrijk onderdeel
  uit van het voorstel. In de beantwoording van de kamervragen wordt onder meer
  ingegaan op de gevolgen voor Nederlandse ondernemers en exporteurs en op de
  voorgestelde afschaffing van de vrijstelling voor kleine zendingen (lage
  waardevrijstelling). De vragen en antwoorden treft u hieronder aan.

 • Minister Hoekstra van Financiën heeft de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en
  Ecofinraad van 6 en 7 november 2017 en de geannoteerde agenda voor de
  Ecofin-begrotingsraad van 17 november 2017 naar de Eerste ne Tweede Kamer gezonden.
  Tijdens de Ecofin van 7 november vindt een algemene oriëntatie plaats over het
  e-commerce pakket (btw-richtlijn en verordening over administratieve samenwerking op
  het gebied van btw). De Commissie heeft btw-maatregelen voorgesteld op het gebied van
  modernisering en vereenvoudiging voor grensoverschrijdende e-commerce en de aanpak
  van een concurrentienadeel voor EU-leveranciers. Nederland steunt het voorstel en is
  voorstander van het uitgangspunt om btw-belemmeringen weg te nemen bij e-commerce en
  een einde te maken aan het concurrentienadeel voor EU-aanbieders. De toelichting op
  dit agendapunt in de geannoteerde agenda treft u hieronder aan.

 • De minister van Financiën heeft het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 9 en
  10 oktober te Luxemburg aan de Tweede Kamer aangeboden.