Verbruiksbelastingen

 • Uit een studie van de Europese Commissie blijkt dat in 2015 de EU-lidstaten naar
  schatting € 152 miljard aan btw-inkomsten zijn misgelopen. In 2014 was dat bijna €160
  miljard. Deze btw-kloof – het totale verschil tussen de verwachte btw-inkomsten en
  het daadwerkelijk verzamelde bedrag – komt overeen met een totaal omzetverlies in de
  EU van 12,77% en is voor een belangrijk deel te wijten aan fraude. Volgens de
  Commissie zijn de btw-regels voor grensoverschrijdende handel gedateerd en aan
  vernieuwing toe. De btw-kloof was het grootst in Roemenië (37,2 %), Slowakije (29,4
  %) en Griekenland (28,3 %) en het kleinst in Spanje (3,5 %) en Kroatië (3,9 %).
  Nederland boekte in 2015 een btw-kloof van 7,9%. Dit komt overeen met een btw-bedrag
  van ruim € 3,8 miljard. De tekst van het persbericht van de Europese Commissie treft
  u onderstaand aan.

 • De EU-lidstaten zijn op grond van de BTW-richtlijn 2006 verplicht een
  btw-vrijstelling toe te passen voor onder meer de levering van schepen die op de
  zogenoemde volle zee worden gebruikt voor passagiersvervoer tegen betaling,
  vrachtvervoer, visserij en dergelijke. De vrijstelling geldt ook voor de bevoorrading
  van die schepen en voor een groot aantal diensten met betrekking tot die schepen en
  de voorwerpen die met de schepen vast verbonden zijn of voor hun exploitatie dienen.
  In Nederland zijn de bedoelde vrijstellingen vormgegeven door een btw-nultarief. De
  EC heeft Nederland aangesproken op de redactie van dit nultarief in de Wet OB 1968.
  Volgens de EC is de nationale wettelijke bepaling te ruim geformuleerd. In de huidige
  formulering is de vrijstelling gekoppeld aan zogenoemde zeeschepen, zonder dat
  daarbij de eis is gesteld dat die zeeschepen ook daadwerkelijk worden gebruikt voor
  de vaart op volle zee. Het kabinet onderschrijft deze opvatting van de Europese
  Commissie en stelt voor de bewoordingen van de desbetreffende bepalingen nader af te
  stemmen op die van de BTW-richtlijn 2006. De voorgestelde wettekst, de memorie van
  toelichting en de artikelsgewijze toelichting treft u hieronder aan.

 • In het Belastingplan 2018 wordt voorgesteld om de toepassing van het verlaagde
  btw-tarief voor geneesmiddelen wettelijk aan te scherpen door opname van de
  voorwaarde van een handelsvergunning zoals bedoeld in de Geneesmiddelenwet. Met deze
  aanscherping beoogt het kabinet de definitie van geneesmiddel voor de btw weer in
  overeenstemming te brengen met het doel van het verlaagde btw-tarief en de
  maatschappelijke opvatting over hetgeen een geneesmiddel is. Ook geeft de
  voorgestelde wettekst een duidelijke en uitvoerbare afbakening van geneesmiddelen ten
  opzichte van cosmetische, verzorgende en reinigende producten, waaronder tandpasta en
  zonnebrandmiddelen. De aanscherping leidt ertoe dat vanaf 1 januari 2018 alleen
  producten onder het verlaagde btw-tarief zullen vallen, die na goedkeuring van de
  daartoe bevoegde autoriteiten als geneesmiddel in de handel mogen worden gebracht. De
  voorgestelde tekst van Tabel I, post a.6, de memorie van toelichting en de
  artikelsgewijze toelichting treft u hieronder aan.

 • De Belastingdienst heeft het bekendgemaakt dat ondernemers die al een jaar lang geen
  btw hebben voldaan of in aftrek hebben gebracht, een vragenbrief zullen ontvangen.
  Gevraagd wordt onder meer naar de reden van de nihilaangiften en of gebruik wordt
  gemaakt van een bijzondere regeling. De Belastingdienst trekt het btw-nummer in als
  vóór 10 oktober geen reactie is ontvangen. Het volledige bericht van de
  Belastingdienst treft u hieronder aan.

 • De vaste commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer heeft op 15 juni 2017 een
  aantal vragen en opmerkingen voorgelegd naar aanleiding van de brief van
  staatssecretaris Wiebes van Financiën van 29 mei 2017 over de aanpak van
  btw-(carrousel)fraude met telecommunicatiediensten. Deze vragen zijn onlangs door de
  staatssecretaris beantwoord. Hieruit blijkt onder meer dat deze fraude begin tweede
  kwartaal 2017 is geconstateerd en wordt gepleegd met de verkoop van belminuten. Tot
  nu toe is er sprake van een verlies van enkele miljoenen euro’s over het laatste
  kwartaal 2016 en 1e kwartaal 2017 samen. Het betreft met name
  telecommunicatiediensten die buiten de Europese Unie worden ingekocht en uiteindelijk
  via diverse ondernemersschakels in Nederland weer worden doorverkocht. Mede vanwege
  de vluchtige handel, het ontbreken van listingsverplichtingen bij transacties met
  derdelanden en het ontbreken van fysieke vervoersbewegingen zijn conventionele
  fraudebestrijdingsmiddelen niet afdoende gebleken. De volledige tekst van de reactie
  van staatssecretaris Wiebes treft u hieronder aan.