Verbruiksbelastingen

 • Minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken heeft een fiche van de werkgroep Beoordeling
  Nieuwe Commissie-voorstellen (BNC) aan de Tweede Kamer verzonden. In het fiche wordt
  ingegaan op het voorstel van de Europese Commissie tot wijziging van de Verordening
  (EU) nr. 904/2010 wat betreft maatregelen ter versterking van de administratieve
  samenwerking op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde. Dit voorstel
  bevat maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking op het gebied
  van de btw. Hiertoe wordt onder andere een uitbreiding voorgesteld van het
  instrumentarium om samen met andere lidstaten en Europol, het Europees Openbaar
  Ministerie (EOM) en het Europees bureau voor fraudebestrijding (OLAF) btw-fraude te
  bestrijden, Eurofisc te versterken en dat lidstaten onderling ook gezamenlijke
  controles in kunnen stellen op elkaars grondgebied. Dit mede met het oog op de nieuwe
  voorstellen betreffende een definitief btw-systeem. Nederland. Uit het BNC-fiche
  blijkt dat Nederland voorstander is van verbeteringen in de samenwerking en
  uitwisseling van informatie binnen lidstaten (tussen bijvoorbeeld douane en
  belastingdienst) en tussen lidstaten. Aandachtspunt hierbij is wel dat de bestaande
  Nederlandse aanpak en bevoegdheden niet beperkt moeten worden. Nederland staat
  positief tegenover de uitgangspunten om de administratieve samenwerking tussen de
  belastingdiensten te verbeteren en de rol van Eurofisc te versterken. De volledige
  tekst van het BNC-fiche treft u hieronder aan.

 • Alcohol is een accijnsproduct met een hoge accijnsdruk. Als alcohol echter gebruikt
  wordt voor andere doeleinden dan menselijk consumptie is er een vrijstelling van
  accijns mogelijk. Om voor deze vrijstelling in aanmerking te kunnen komen is het een
  aantal situaties noodzakelijk dat de alcohol gedenatureerd wordt. Denatureren van
  alcohol is het vermengen van de alcohol met andere stoffen om de alcohol ongeschikt
  te maken voor menselijke consumptie, maar waarbij de alcohol wel nog bruikbaar is. De
  regels voor het denatureren zijn onlangs gewijzigd. Hierna zal op deze wijzigingen
  ingegaan worden.

 • De Europese Commissie heeft opnieuw voorstellen gepresenteerd in het kader van de
  hervorming van de btw-regels voor een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU. De
  hervorming is bedoeld om de btw-fraude drastisch terug te dringen, maar ook om
  ondernemingen te ondersteunen en de inkomsten van de overheid veilig te stellen. De
  Commissie stelt voor om de huidige ingewikkelde lijst van goederen en diensten waarop
  verlaagde btw-tarieven kunnen worden toegepast, wordt afgeschaft en wordt vervangen
  door een nieuwe lijst producten waarop het standaardtarief van 15 % of meer wordt
  toegepast. Om de overheidsinkomsten te vrijwaren moet het gewogen gemiddelde
  btw-tarief wel ten minste 12 % bedragen. De nieuwe regeling betekent ook dat voor
  alle goederen die momenteel onder een ander tarief dan het standaardtarief vallen,
  dit daarna ook nog mogelijk blijft. Daarnaast stelt de Commissie voor om de
  btw-drempel op verkopen van kleine bedrijven uit de breiden. De volledige tekst van
  het persbericht van de Europese Commissie treft u onderstaand aan.

 • Staatssecretaris Snel van Financiën heeft het beleidsbesluit geactualiseerd dat een
  toelichting geeft op de reikwijdte en toepassing van Tabel I behorende bij de Wet op
  de omzetbelasting 1968. In deze Tabel I zijn de goederen en diensten opgenomen
  waarvoor het verlaagde btw-tarief geldt. Het besluit is een aanpassing van het
  besluit van het besluit van 28 augustus 2017, nr. 2017-168377 (Omzetbelasting.
  Toelichting Tabel I). Er is een aantal tekstuele wijzigingen en – mede naar
  aanleiding van het Belastingplan 2018 – een aantal inhoudelijke aanwijzingen
  opgenomen. De wijzigingen in het nieuwe besluit d.d. 22 december 2017, nr.
  2017-16288, zijn gepubliceerd in Staatscourant 29 december 2017, nr. 72177.

 • Minister Hoekstra van Financiën heeft onlangs het verslag van de Eurogroep en
  Ecofinraad van 4 en 5 december 2017 te Brussel aan de Tweede Kamer aangeboden. Uit
  het verslag blijkt dat tijdens de Ecofin als hamerpunt een akkoord is bereikt over
  het e-commercepakket. Eerder was er tijdens de Ecofin van november nog geen consensus
  om tot een akkoord te komen, omdat één lidstaat van mening is dat nog niet alle
  details voldoende zijn uitgewerkt. Met de vastgestelde maatregelen worden
  btw-belemmeringen weggenomen bij grensoverschrijdende e-commerce door de
  btw-richtlijn te vereenvoudigen en een einde te maken aan het concurrentienadeel voor
  EU-aanbieders. In het verslag aan van de Ecofinraad wordt verwezen naar het
  persbericht van de Europese Commissie. Dit bericht treft u hieronder aan.