Verbruiksbelastingen

 • Staatssecretaris Snel van Financiën is, mede namens de Staatssecretaris van
  Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Landbouw, Natuur en
  Voedselkwaliteit, op verzoek van de Tweede Kamer ingegaan op het kabinetsvoornemen om
  het verlaagde btw-tarief te verhogen van 6% naar 9%. Dit voornemen geldt voor het
  gehele aanbod van levensmiddelen. De verhoging geldt dus zowel voor levensmiddelen
  die als gezond bekend staan als voor levensmiddelen die als ongezond worden gezien.
  Er is volgens de staatssecretaris daarom geen reden aan te nemen dat consumenten
  hierdoor zullen overstappen van gezonde naar minder gezonde producten. Vanuit fiscaal
  oogpunt is het volgens de staatssecretaris ook niet mogelijk om in deze generieke
  btw-verhoging een uitzondering te maken voor groente en fruit. Een dergelijke
  uitzondering is namelijk lastig af te bakenen, omdat groente en fruit als
  basisingrediënten onderdeel uitmaken van veel samengestelde producten. De tekst van
  de brief aan de Tweede Kamer treft u onderstaand aan.

 • Als de jaarrekening over het jaar 2017 wordt opgemaakt, kan worden geconstateerd dat
  over dat jaar te veel of te weinig btw is betaald. Dit moet aan de Belastingdienst
  worden gemeld. De Belastingdienst maakt ondernemers erop attent om dit vóór 1 april
  2018 te doen. Dan wordt namelijk voorkomen dat belastingrente moet worden betaald en
  volgt meestal ook geen boete. De correctie op btw-aangifte (suppletie) kan alleen
  digitaal worden doorgeven. Dat kan via 'inloggen voor Ondernemers' op de internetsite
  van de Belastingdienst, of met eigen software waarmee normaal ook de btw-aangifte
  wordt gedaan. De tekst op de website van de Belastingdienst treft u onderstaand aan.

 • Op donderdag 7 juni 2018 organiseert SDU de 6e editie van het Nationaal
  BTW Congres in Hotel Figi te Zeist. Ook tijdens deze editie wordt een scherp en
  actueel programma verzorgd door topsprekers met plenaire lezingen en workshops.

 • Minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken heeft een fiche van de werkgroep Beoordeling
  Nieuwe Commissie-voorstellen (BNC) aan de Tweede Kamer verzonden. In het fiche wordt
  ingegaan op het voorstel van de Europese Commissie tot wijziging van de Verordening
  (EU) nr. 904/2010 wat betreft maatregelen ter versterking van de administratieve
  samenwerking op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde. Dit voorstel
  bevat maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking op het gebied
  van de btw. Hiertoe wordt onder andere een uitbreiding voorgesteld van het
  instrumentarium om samen met andere lidstaten en Europol, het Europees Openbaar
  Ministerie (EOM) en het Europees bureau voor fraudebestrijding (OLAF) btw-fraude te
  bestrijden, Eurofisc te versterken en dat lidstaten onderling ook gezamenlijke
  controles in kunnen stellen op elkaars grondgebied. Dit mede met het oog op de nieuwe
  voorstellen betreffende een definitief btw-systeem. Nederland. Uit het BNC-fiche
  blijkt dat Nederland voorstander is van verbeteringen in de samenwerking en
  uitwisseling van informatie binnen lidstaten (tussen bijvoorbeeld douane en
  belastingdienst) en tussen lidstaten. Aandachtspunt hierbij is wel dat de bestaande
  Nederlandse aanpak en bevoegdheden niet beperkt moeten worden. Nederland staat
  positief tegenover de uitgangspunten om de administratieve samenwerking tussen de
  belastingdiensten te verbeteren en de rol van Eurofisc te versterken. De volledige
  tekst van het BNC-fiche treft u hieronder aan.

 • Alcohol is een accijnsproduct met een hoge accijnsdruk. Als alcohol echter gebruikt
  wordt voor andere doeleinden dan menselijk consumptie is er een vrijstelling van
  accijns mogelijk. Om voor deze vrijstelling in aanmerking te kunnen komen is het een
  aantal situaties noodzakelijk dat de alcohol gedenatureerd wordt. Denatureren van
  alcohol is het vermengen van de alcohol met andere stoffen om de alcohol ongeschikt
  te maken voor menselijke consumptie, maar waarbij de alcohol wel nog bruikbaar is. De
  regels voor het denatureren zijn onlangs gewijzigd. Hierna zal op deze wijzigingen
  ingegaan worden.