Verbruiksbelastingen

 • Staatssecretaris Snel van Financiën heeft het beleidsbesluit geactualiseerd dat een
  toelichting geeft op de reikwijdte en toepassing van Tabel I behorende bij de Wet op
  de omzetbelasting 1968. In deze Tabel I zijn de goederen en diensten opgenomen
  waarvoor het verlaagde btw-tarief geldt. Het besluit is een aanpassing van het
  besluit van het besluit van 28 augustus 2017, nr. 2017-168377 (Omzetbelasting.
  Toelichting Tabel I). Er is een aantal tekstuele wijzigingen en – mede naar
  aanleiding van het Belastingplan 2018 – een aantal inhoudelijke aanwijzingen
  opgenomen. De wijzigingen in het nieuwe besluit d.d. 22 december 2017, nr.
  2017-16288, zijn gepubliceerd in Staatscourant 29 december 2017, nr. 72177.

 • Minister Hoekstra van Financiën heeft onlangs het verslag van de Eurogroep en
  Ecofinraad van 4 en 5 december 2017 te Brussel aan de Tweede Kamer aangeboden. Uit
  het verslag blijkt dat tijdens de Ecofin als hamerpunt een akkoord is bereikt over
  het e-commercepakket. Eerder was er tijdens de Ecofin van november nog geen consensus
  om tot een akkoord te komen, omdat één lidstaat van mening is dat nog niet alle
  details voldoende zijn uitgewerkt. Met de vastgestelde maatregelen worden
  btw-belemmeringen weggenomen bij grensoverschrijdende e-commerce door de
  btw-richtlijn te vereenvoudigen en een einde te maken aan het concurrentienadeel voor
  EU-aanbieders. In het verslag aan van de Ecofinraad wordt verwezen naar het
  persbericht van de Europese Commissie. Dit bericht treft u hieronder aan.

 • De Europese Commissie heeft recent nieuwe instrumenten gepresenteerd om het
  btw-stelsel in de EU fraudebestendiger te maken en een eind te maken aan de
  achterpoortjes die grootschalige btw-fraude in de hand kunnen werken. De nieuwe
  regels moeten het vertrouwen tussen de lidstaten versterken, zodat zij meer
  inlichtingen kunnen uitwisselen en de samenwerking tussen nationale belasting- en
  rechtshandhavingsautoriteiten een impuls krijgt. De voorstellen versterken de
  samenwerking tussen de lidstaten zodat zij btw-fraude sneller en doeltreffender
  kunnen bestrijden, ook als het gaat om fraude die online plaatsvindt. Alle
  voorstellen bij elkaar geven volgens de Commissie een enorme impuls aan het vermogen
  om fraudeurs en criminelen op te sporen. De tekst van het persbericht van de Europese
  Commissie treft u onderstaand aan.

 • Minister Hoekstra van Financiën heeft de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en
  Ecofinraad van 4 en 5 december 2017 naar de Eerste en Tweede Kamer gezonden. Tijdens
  de Ecofin geeft de Europese Commissie een presentatie over het btw-voorstel tot
  aanpassing van de verordening administratieve samenwerking. Het voorstel maakt
  onderdeel uit van de plannen van de Commissie om het btw-systeem te moderniseren,
  vereenvoudigen en fraude-robuust te maken. De toelichting op dit agendapunt in de
  geannoteerde agenda treft u hieronder aan.

 • Minister Hoekstra van Financiën heeft onlangs het verslag van de Eurogroep en
  Ecofinraad van 6 en 7 november te Brussel aan de Tweede Kamer aangeboden. Uit het
  verslag blijkt onder andere dat er brede steun is voor het voorstel met maatregelen
  op het gebied van modernisering en vereenvoudiging van de btw voor
  grensoverschrijdende e-commerce en de aanpak van een concurrentienadeel voor EU
  leveranciers. Er was echter nog geen consensus om tot een akkoord te komen, omdat één
  lidstaat van mening is dat nog niet alle details voldoende zijn uitgewerkt. De
  relevante passages uit het verslag treft u hieronder aan.