Verbruiksbelastingen

 • Als de jaarrekening over het jaar 2017 wordt opgemaakt, kan worden geconstateerd dat
  over dat jaar te veel of te weinig btw is betaald. Dit moet aan de Belastingdienst
  worden gemeld. De Belastingdienst maakt ondernemers erop attent om dit vóór 1 april
  2018 te doen. Dan wordt namelijk voorkomen dat belastingrente moet worden betaald en
  volgt meestal ook geen boete. De correctie op btw-aangifte (suppletie) kan alleen
  digitaal worden doorgeven. Dat kan via 'inloggen voor Ondernemers' op de internetsite
  van de Belastingdienst, of met eigen software waarmee normaal ook de btw-aangifte
  wordt gedaan. De tekst op de website van de Belastingdienst treft u onderstaand aan.

 • Op donderdag 7 juni 2018 organiseert SDU de 6e editie van het Nationaal
  BTW Congres in Hotel Figi te Zeist. Ook tijdens deze editie wordt een scherp en
  actueel programma verzorgd door topsprekers met plenaire lezingen en workshops.

 • Minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken heeft een fiche van de werkgroep Beoordeling
  Nieuwe Commissie-voorstellen (BNC) aan de Tweede Kamer verzonden. In het fiche wordt
  ingegaan op het voorstel van de Europese Commissie tot wijziging van de Verordening
  (EU) nr. 904/2010 wat betreft maatregelen ter versterking van de administratieve
  samenwerking op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde. Dit voorstel
  bevat maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking op het gebied
  van de btw. Hiertoe wordt onder andere een uitbreiding voorgesteld van het
  instrumentarium om samen met andere lidstaten en Europol, het Europees Openbaar
  Ministerie (EOM) en het Europees bureau voor fraudebestrijding (OLAF) btw-fraude te
  bestrijden, Eurofisc te versterken en dat lidstaten onderling ook gezamenlijke
  controles in kunnen stellen op elkaars grondgebied. Dit mede met het oog op de nieuwe
  voorstellen betreffende een definitief btw-systeem. Nederland. Uit het BNC-fiche
  blijkt dat Nederland voorstander is van verbeteringen in de samenwerking en
  uitwisseling van informatie binnen lidstaten (tussen bijvoorbeeld douane en
  belastingdienst) en tussen lidstaten. Aandachtspunt hierbij is wel dat de bestaande
  Nederlandse aanpak en bevoegdheden niet beperkt moeten worden. Nederland staat
  positief tegenover de uitgangspunten om de administratieve samenwerking tussen de
  belastingdiensten te verbeteren en de rol van Eurofisc te versterken. De volledige
  tekst van het BNC-fiche treft u hieronder aan.

 • Alcohol is een accijnsproduct met een hoge accijnsdruk. Als alcohol echter gebruikt
  wordt voor andere doeleinden dan menselijk consumptie is er een vrijstelling van
  accijns mogelijk. Om voor deze vrijstelling in aanmerking te kunnen komen is het een
  aantal situaties noodzakelijk dat de alcohol gedenatureerd wordt. Denatureren van
  alcohol is het vermengen van de alcohol met andere stoffen om de alcohol ongeschikt
  te maken voor menselijke consumptie, maar waarbij de alcohol wel nog bruikbaar is. De
  regels voor het denatureren zijn onlangs gewijzigd. Hierna zal op deze wijzigingen
  ingegaan worden.

 • De Europese Commissie heeft opnieuw voorstellen gepresenteerd in het kader van de
  hervorming van de btw-regels voor een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU. De
  hervorming is bedoeld om de btw-fraude drastisch terug te dringen, maar ook om
  ondernemingen te ondersteunen en de inkomsten van de overheid veilig te stellen. De
  Commissie stelt voor om de huidige ingewikkelde lijst van goederen en diensten waarop
  verlaagde btw-tarieven kunnen worden toegepast, wordt afgeschaft en wordt vervangen
  door een nieuwe lijst producten waarop het standaardtarief van 15 % of meer wordt
  toegepast. Om de overheidsinkomsten te vrijwaren moet het gewogen gemiddelde
  btw-tarief wel ten minste 12 % bedragen. De nieuwe regeling betekent ook dat voor
  alle goederen die momenteel onder een ander tarief dan het standaardtarief vallen,
  dit daarna ook nog mogelijk blijft. Daarnaast stelt de Commissie voor om de
  btw-drempel op verkopen van kleine bedrijven uit de breiden. De volledige tekst van
  het persbericht van de Europese Commissie treft u onderstaand aan.