Jurisprudentie

 • Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 1 februari 2018 in de zaken met de kenmerken
  17/00191, 17/00192 en 17/00193 geoordeeld dat de inspecteur melkproducten voor
  kinderen terecht heeft ingedeeld in GS-post 2202, onderverdeling 2202 9091 90. Het
  hoger beroep is ongegrond verklaard.

 • In het arrest in de zaak 16/00791 heeft de Hoge Raad op 2 februari 2018 ter zake van
  de invoer van naadloze buizen van roestvrij staal uit China geoordeeld over de
  betekenis van hetb begrip ‘voorlopig antidumpingrecht’ en over de heffing van het
  definitief antidumpingrecht met terugwerkende kracht. Voorts oordeelt de Hoge Raad
  dat de aanduiding ‘definitieve antidumpingrechten’ op het aanslagbiljet juist is en
  de navordering van antidumpingrechten niet beperkt is tot invoeraangiften waarvoor
  bij de vrijgave van de goederen een zekerheid is gesteld ten bedrage van een
  voorlopig ingesteld antidumpingrecht.

 • In de zaak 14/00173 heeft het Gerechtshof Amsterdam op 9 februari 2016 geoordeeld dat
  bananenpuree vatbaar is voor indeling onder post 20.07. Uit de bewoordingen van post
  20.08 (‘elders genoemd noch elders onder begrepen’) volgt dat dan is uitgesloten dat
  het product tevens onder post 20.08 zou kunnen worden ingedeeld. De Hoge Raad heeft
  op 26 januari 2018 arrest gewezen in de zaak onder nummer 16/01563 inzake
  douanerechten en de tariefindeling van een bananenpuree. Daarbij heeft de Hoge Raad
  geoordeeld dat de omstandigheid dat het pureren van de bananen heeft plaatsgevonden
  vóór de warmtebehandeling als bedoeld in aantekening 5 op hoofdstuk 20 van de GN,
  niet eraan in de weg staat de bananenpuree te beschouwen als een door koken of stoven
  verkregen vruchtenmoes of vruchtenpuree in de zin van post 20.07 van de GN. Het
  middel faalt derhalve.

 • Op 11 januari 2018 heeft het Hof Amsterdam in de zaak 17/00031 geoordeeld over de
  indeling van tonijnvlees, waarbij het de vraag was in hoeverre een “chunk” moet
  worden aangemerkt als 'bevroren filet van een tonijn' of als 'ander visvlees'.
  Volgens het Hof is het fabricageproces (of de volgorde van versnijden) niet relevant
  voor de indeling. Gezien de kenmerken van de chunks is sprake van tonijndelen die
  herkenbaar zijn als delen van de boven- of onder-, linker- of rechterhelft van een
  tonijn, welke delen – gelet op hun toenemende doorsnede (van smal naar breed) –
  evenwijdig aan de ruggengraat zijn losgemaakt en waarvan de kop, de ingewanden, de
  vinnen en de graten zijn verwijderd. Op grond van deze objectieve kenmerken en
  eigenschappen dienen de chunks, gelet op de bewoordingen van de post en aanvullende
  aantekening 2 op hoofdstuk 3, te worden ingedeeld in onderverdeling 0304 87 00 van de
  GN.

 • De Hoge Raad heeft op 10 november in zaaknr.15/04667 arrest gewezen op het beroep in
  cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 8 september 2015, nr.
  13/00544, op het hoger beroep van belanghebbende tegen een uitspraak van de Rechtbank
  Noord-Holland betreffende aan belanghebbende uitgereikte uitnodigingen tot betaling
  van antidumpingrechten. De Hoge Raad heeft prejudiciële vragen gesteld.