Jurisprudentie

 • In de zaak C-195/18 B.S heeft het geding betrekking op de indeling van een door
  beklaagde vervaardigd product onder de juiste douanecode van de gecombineerde
  nomenclatuur. In het bijzonder op de vraag of een door B. S. vervaardigde „drank op
  basis van bier en niet-alcoholhoudende dranken” diende te worden aangemerkt als een
  mengsel van bier van post 22.03 en niet-alcoholhoudende dranken, dan wel of het ging
  om een „drank op basis van andere gegiste dranken en niet-alcoholhoudende dranken”,
  welke diende te worden ingedeeld onder post 22.06.

 • In de zaak C-138/18 Estron betreft het de indeling verbindingsstukken van
  hoorapparaten, specifiek in hoeverre de verbindingsstukken als die aan de orde in
  deze zaak worden ingedeeld onder GN-postonderverdeling 8544 42 90,
  GN-postonderverdeling 9021 40 00 of GN-postonderverdeling 9021 90 10. Volgens de
  Deense rechter is eveneens voldoende twijfel gerezen over de uitlegging van de in het
  gemeenschappelijk douanetarief opgenomen aantekeningen, waaronder de vraag naar de
  uitlegging van aantekening 2, onder a), op hoofdstuk 90 van het gemeenschappelijk
  douanetarief, gelezen in samenhang met de andere aantekeningen op het
  gemeenschappelijk douanetarief, zodat een verzoek om een prejudiciële beslissing bij
  het Hof moet worden ingediend.

 • De Hoge Raad heeft op 20 april 2018 arrest gewezen in de zaak 16/00410 op het beroep
  in cassatie van [X] B.V. te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het
  Gerechtshof Amsterdam van 15 december 2015, nrs. 14/00707 tot en met 14/00711,
  betreffende bij vijf beschikkingen ten aanzien van belanghebbende gegeven bindende
  tariefinlichtingen. De Hoge Raad acht het niet buiten redelijke twijfel of de
  beeldschermen reeds zijn uitgesloten van indeling in postonderverdeling 8528 51 00
  van de GN vanwege de eigenschap dat zij niet zijn ontworpen voor werk op korte
  afstand. De Hoge Raad verzoekt daarom het Hof van Justitie van de Europese Unie
  uitspraak te doen over de vraag in hoeverre de postonderverdelingen 8528 51 00 en
  8528 59 40 van de Gecombineerde Nomenclatuur (tekst van 1 januari 2007 tot 25 oktober
  2013) zo moeten worden uitgelegd dat platte lcd-beeldschermen, ontworpen en
  vervaardigd voor de weergave van uit een automatische gegevensverwerkende machine
  afkomstige gegevens en van uit andere bronnen afkomstige samengestelde videosignalen,
  ongeacht de overige objectieve kenmerken en eigenschappen van de specifieke monitor,
  worden ingedeeld in postonderverdeling 8528 59 40 van de GN indien zij vanwege hun
  afmeting, gewicht en functionaliteit niet geschikt zijn voor werk op korte afstand.
  Tevens vraag de Hoge Raad of het daarbij van belang of de gebruiker (de lezer) van
  het scherm en de persoon die gegevens in de automatische gegevensverwerkende machine
  bewerkt en/of invoert dezelfde is. De Hoge Raad houdt iedere verdere beslissing aan
  en schorst het geding totdat het Hof van Justitie naar aanleiding van vorenstaand
  verzoek uitspraak heeft gedaan.

 • Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 13 februari 2018 na verwijzing door de Hoge Raad
  uitspraak gedaan in zaaknr. 17/00433, waarbij onder meer de vraag aan bod kwam in
  hoeverre de in een verzoek om terugbetaling door belanghebbende aangevoerde
  omstandigheden in aanmerking komen voor toepassing van een andere bepaling dan
  artikel 239 CDW, te weten terugbetaling op de voet van de artikelen 236, 237 of 238
  van het CDW. Volgens het Gerechtshof zijn in het verzoek om terugbetaling, noch in de
  motivering daarvan, noch in het bezwaarschrift, noch in de aanvulling daarvan,
  omstandigheden aangevoerd die mogelijkerwijs in aanmerking komen voor toepassing van
  deze artikelen.

 • Eiseres heeft in 2013 aangifte gedaan om een partij goederen van porselein van
  GS-post 6911, van oorsprong uit Bangladesh, in het vrije verkeer te brengen onder
  overlegging van een Form A met daarbij een beroep op toepassing van het preferentiële
  tarief van 0%. Naar de mening van verweerder was voor de goederen van de onderhavige
  aangifte ten onrechte het preferentiële tarief van 0% toegepast en in plaats daarvan
  het normale tarief van 12% had moeten worden toegepast. Het Gerechtshof Amsterdam
  heeft op 27 februari 2018 in zaaknr. 17/00489 geoordeeld ter zake van de tijdigheid
  van de uitreiking van een uitnodiging tot betaling. Daarbij is het oordeel van de
  rechtbank dat de verjaringstermijn van de onderhavige douaneschuld niet kan worden
  opgeschort door het Hof bevestigd. Verweerder heeft de UTB voor wat betreft de
  onderhavige douaneschuld aan eiseres verzonden na afloop van de daarvoor geldende
  termijn, waardoor deze in zoverre niet in stand kan blijven.