Jurisprudentie

 • Het Hof van Justitie heeft op 9 november 2017 in de zaak C-46/16 uitspraak gedaan in
  een verzoek om een prejudiciële beslissing betreffende de uitlegging van de methode
  die moet worden gebruikt om de douanewaarde te bepalen van goederen die tijdens het
  vervoer op het douanegebied van de Europese Unie onrechtmatig aan het douanetoezicht
  zijn onttrokken. Het Hof oordeelt daarbij onder meer dat artikel 29, lid 1, van het
  CDW, moet worden uitgelegd dat de daarin genoemde methode voor de vaststelling van de
  douanewaarde niet geldt voor goederen die niet voor uitvoer naar de Europese Unie
  zijn verkocht.

 • Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao heeft op 1 november in de zaaknummers BBZ
  nrs. CUR201500080 en CUR201500082 geoordeeld dat het ingevoerde elektrische voertuig
  vergelijkbaar is met een golfkar en daarom wordt ingedeeld onder goederencode
  8703.1000. Aan de uitlatingen van de Minister-President kan geen gerechtvaardigd
  vertrouwen worden ontleend dat alle elektrische voertuigen vrij van invoerrechten
  kunnen worden ingevoerd. Het invoerpercentage bedraagt 27%.

 • Op 26 oktober heeft het Hof van Justitie geoordeeld in zaak C‑407/16 aangaande het
  verzoek om een prejudiciële beslissing betreffende de heffing van invoerrechten naar
  aanleiding van een controle achteraf van een douaneaangifte. Daarbij was vastgesteld
  dat het certificaat van oorsprong „formulier A” op onrechtmatige wijze was afgegeven
  en dat de betrokken goederen ten onrechte waren vrijgesteld van douanerechten. Het
  Hof oordeelt onder meer dat de in een verslag van het Europees Bureau voor
  fraudebestrijding (OLAF) opgenomen informatie betreffende het gedrag van de
  douaneautoriteiten van de staat van uitvoer en de exporteur deel uitmaakt van het
  bewijs dat in aanmerking moet worden genomen om vast te stellen of is voldaan aan de
  voorwaarden waaronder een importeur zich krachtens deze bepaling op een gewettigd
  vertrouwen kan beroepen. Voor zover een dergelijk verslag, gelet op de daarin
  opgenomen informatie, evenwel niet volstaat om rechtens genoegzaam te bewijzen of
  daadwerkelijk in alle opzichten aan deze voorwaarden is voldaan, waarbij het aan de
  nationale rechter staat om dit na te gaan, kunnen de douaneautoriteiten gehouden zijn
  om hiertoe aanvullend bewijs aan te dragen, met name door controles achteraf te
  verrichten.

 • Op 19 oktober 2017 heeft het Hof van Justitie in de zaak C‑556/16 arrest gewezen
  betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing betreffende de uitlegging van
  onderverdeling 6212 20 00 van de gecombineerde nomenclatuur met betrekking tot de
  tariefindeling van vormslips. Daarbij heeft het Hof geoordeeld dat een onderbroek die
  wordt gekenmerkt door een verminderde elasticiteit in de breedte, maar desondanks
  geen niet-elastische elementen bevat die in de breedterichting in het product zijn
  verwerkt, kan worden ingedeeld in onderverdeling 6212 20 00 van de gecombineerde
  nomenclatuur wanneer uit onderzoek blijkt dat deze een sterk verminderde elasticiteit
  in de breedte bezit om het menselijk lichaam te ondersteunen en te zorgen voor een
  slanker silhouet.

 • In zaak C-522/16, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing met
  betrekking tot verschillende uitnodigingen tot betaling van aanvullende rechten bij
  invoer en omzetbelasting ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van
  30 september 2016, heeft het Hof op 19 oktober 2017 arrest gewezen. Daarbij heeft het
  Hof onder meer geoordeeld dat onder het begrip „schuldenaar” van de douaneschuld mede
  moet worden begrepen de natuurlijke persoon die nauw en bewust betrokken is geweest
  bij het bedenken en op kunstmatige wijze opzetten van een structuur van
  handelsstromen, die een verlaging van de wettelijk verschuldigde invoerrechten tot
  gevolg heeft gehad, terwijl hij niet zelf de voor de opstelling van de douaneaangifte
  gebruikte verkeerde gegevens heeft verstrekt. Bovendien oordeelt het Hof dat in dit
  geval de douaneschuld bij invoer is ontstaan doordat aan rechten bij invoer
  onderworpen goederen in het vrije verkeer zijn gebracht, en dat dit op zichzelf niet
  de mogelijkheid uitsluit om het bedrag van de voor dergelijke goederen verschuldigde
  invoerrechten aan de schuldenaar mede te delen na het verstrijken van de termijn.