Jurisprudentie

 • In de zaak zaaknr. C-589/17 is het Hof van Justitie op 4 december 2017 verzocht om
  een prejudiciële verwijzing teneinde te vernemen of beschikking C(2008) 6317 van de
  Commissie van 3 november 2008 definitief is betreffende de invoer van
  textielproducten die zijn aangegeven als van oorsprong uit Jamaica (zaak REM 03/07).
  Daarbij is vastgesteld dat het gerechtvaardigd is om de invoerrechten achteraf te
  boeken en dat het niet gerechtvaardigd is die rechten kwijt te schelden in een
  specifiek geval. De vraag is of dit in strijd is met het Unierecht, met name met
  artikel 220, lid 2, onder b), en artikel 239 van het Communautair douanewetboek?

 • Op 23 maart 2017 heeft het Gerechtshof Amsterdam in de zaak 15/00808 uitspraak gedaan
  op het hoger beroep - na verwijzing door de Hoge Raad der Nederlanden - tegen de
  uitspraak in de zaak met kenmerk AWB 10/795 van de rechtbank Noord-Holland van 11
  juli 2011. De inspecteur heeft de goederen, nadat de juistheid van de
  goederenomschrijving en ariefindeling door het Douanelaboratorium was onderzocht, als
  bulgurtarwe ingedeeld onder postonderverdeling 1904 30 00 van de GN, en de meer
  verschuldigde douanerechten bij UTB nagevorderd. De Hoge Raad verklaart het beroep in
  cassatie in zaaknr. 17/02095 op 22 december 2017 ongegrond.

 • De Hoge Raad heeft op 22 december 2017 arrest gewezen in zaaknr. 16/00280 tegen de
  uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 10 december 2015, nrs. 13/00775 en
  13/00776. Het Hof heeft geoordeeld dat de objectieve kenmerken en eigenschappen van
  de onder postonderverdeling 8536 69 van de GN vallende goederen erin bestaan mogelijk
  te maken dat op een welbepaalde manier elektrische verbindingen tot stand worden
  gebracht, te weten door stekkers in contrastekkers te steken zonder verdere montage.
  Naar het oordeel van het Hof dienen de kabelschoentjes daarom te worden ingedeeld in
  postonderverdeling 8536 69 90 van de GN. Volgens de Hoge Raad kunnen de
  kabelschoentjes die aan de uiteinden van een draadleiding of kabel worden bevestigd
  om een eenwegverbinding tot stand te brengen, niet worden aangemerkt als
  elektromechanische stekkers en contrastekkers bedoeld in postonderverdeling 8536 69
  van de GN. De hiervoor weergegeven oordelen van het Hof geven daarom blijk van een
  onjuiste rechtsopvatting. Aangezien de kabelschoentjes moeten worden ingedeeld in
  postonderverdeling 8536 90 10 van de GN, dient de uitspraak van de Rechtbank te
  worden bevestigd.

 • Op 14 december 2017 heeft het Hof van Justitie in de zaak C-61/16 P betreffende een
  hogere voorziening het verzoek van European Bicycle Manufacturers Association (EBMA)
  om vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 26 november
  2015, Giant (China)/Raad (T-425/13, niet gepubliceerd), houdende nietigverklaring van
  verordening (EU) nr. 502/2013 (instelling van een definitief antidumpingrecht op
  rijwielen van oorsprong uit China, voor zover deze betrekking had op Giant (China)
  Co. Ltd afgewezen.

 • In de onderhavige zaak is in geschil de vraag of de inspecteur terecht bindende
  tariefinlichtingen heeft afgegeven voor thermosflessen die onder postonderverdeling
  9617 00 00 van de Gecombineerde Nomenclatuur (hierna: GN) zijn ingedeeld. Het Hof
  beantwoordt deze vraag, net als de Rechtbank Noord-Holland, bevestigend. In cassatie
  heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het middel kan niet tot cassatie leiden.