Jurisprudentie

 • In de zaak 16/00021 heeft het Gerechtshof Amsterdam geoordeeld over de indeling van
  dierfiguren met een koffertje. Het product dient met toepassing van indelingsregel 1
  en 6 te worden ingedeeld in post 9503, GN-onderverdeling 9503 0070, als 'ander
  speelgoed, aangeboden in assortimenten’. De Hoge Raad heeft op 13 april 2018 arrest
  gewezen op het beroep in cassatie van belanghebbende waarbij is geoordeeld dat het
  middel niet tot cassatie kan leiden.

 • Op 12 april 2018 heeft het Hof van Justitie arrest gewezen in de zaak C-227/17 naar
  aanleiding van een verzoek om een prejudiciële beslissing betreffende van de
  uitlegging van de onderverdelingen 9021 10 10, 9021 10 90 en 9021 90 90
  (orthopedische artikelen) van de gecombineerde nomenclatuur. Het Hof heeft daarbij
  geoordeeld dat de indeling van spinale fixatiesystemen in onderverdeling 9021 90 90
  van de gecombineerde nomenclatuur uitgesloten is wanneer die systemen in een andere
  onderverdeling van post 90.21 van de gecombineerde nomenclatuur kunnen worden
  ingedeeld. De eventuele indeling van die systemen in onderverdeling 9021 10 10 of
  onderverdeling 9021 10 90 van de gecombineerde nomenclatuur hangt af van hun
  kenmerkende hoofdfunctie, waarbij het aan de verwijzende rechter staat om deze te
  bepalen rekening houdend met de eigenschappen en de objectieve kenmerken van de
  betrokken systemen alsook met het gebruik waarvoor zij zijn bestemd en het gebruik
  dat er concreet van wordt gemaakt.

 • Op 6 april 2018 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in zaak 17/01658 op het beroep in
  cassatie betreffende een bij beschikking ten aanzien van belanghebbende gegeven
  bindende tariefinlichting voor de indeling van een e-reader. Belanghebbende heeft een
  aantal middelen voorgesteld. Volgens de Hoge Raad kunnen de middelen niet tot
  cassatie leiden. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond.

 • De Hoge Raad heeft op 6 april 2018 arrest gewezen in de zaak 16/01523 betreffende aan
  belanghebbende uitgereikte uitnodigingen tot betaling van douanerechten. De Hoge Raad
  stelt prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie , onder meer in hoeverre een
  aangever in het kader van een boeking achteraf alsnog kan kiezen voor een andere,
  lagere transactieprijs van ingevoerde goederen met het oog op het verlagen van de
  douaneschuld. De Hoge Raad houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding
  totdat het Hof van Justitie naar aanleiding van vorenstaand verzoek uitspraak heeft
  gedaan.

 • Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 14 februari 2017 uitspraak gedaan in de zaak
  16/00295 betreffende de indeling van een stof, met een breedte van drie meter, welke
  dient voor het vervaardigen van plisségordijnen. Anders dan belanghebbende is het Hof
  van oordeel dat het hier een geconfectioneerd artikel betreft. Het goed kan echter
  niet, zoals de inspecteur heeft betoogd en de rechtbank hem daarin heeft gevolgd,
  ingedeeld worden in post GN-code 6303 9210 (vitrages en gordijnen). Het Hof heeft het
  onderhavige goed met toepassing van indelingsregel 1 en 6, ingedeeld in GN-code 6307
  9098, als een ‘ander geconfectioneerd artikel’. De Hoge Raad verklaart het beroep van
  de Staatssecretaris in cassatie ongegrond.