Jurisprudentie

 • Op 1 maart 2018 heeft het Hof van Justitie arrest gewezen in de zaak C‑76/17
  betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van
  artikel 30 VWEU. Volgens het Hof moet het Unierecht in die zin worden uitgelegd dat
  een heffingplichtige die feitelijk de last van een met dat artikel strijdige heffing
  van gelijke werking heeft gedragen, teruggaaf moet kunnen krijgen van de bedragen die
  hij uit dien hoofde heeft betaald, zelfs in een situatie waarin het mechanisme voor
  de betaling van de heffing in de nationale wettelijke regeling zodanig is opgezet dat
  deze heffing wordt afgewenteld op de consument.

 • De Hoge Raad heeft op 23 februari 2018 in zaaknummer 15/05977 arrest gewezen op het
  beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam betreffende aan
  belanghebbende uitgereikte uitnodigingen tot betaling van aanvullende invoerrechten.
  De Hoge Raad stelt prejudiciële vragen en houdt iedere verdere beslissing aan en
  schorst het geding totdat het Hof van Justitie naar aanleiding van vorenstaand
  verzoek uitspraak heeft gedaan.

 • Het Hof van Justitie heeft op 22 februari 2018 arrest gewezen in de zaak C-546/16
  betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van
  posten 8704 10 10 en 8704 21 91 van de gecombineerde nomenclatuur. De verwijzende
  rechter wenst in wezen te vernemen of verordening 2015/221 geldig is. Bij het
  onderzoek van de gestelde vragen is niet gebleken van feiten of omstandigheden die de
  geldigheid van uitvoeringsverordening (EU) 2015/221 van de Commissie van 10 februari
  2015 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur (PB 2015, L
  37, blz. 1) kunnen aantasten.

 • Het Hof van Justitie heeft in de zaak C-185/17 op 22 februari 2018 uitspraak gedaan
  betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing in de procedure Mitnitsa Varna
  tegen „SAKSA” ÎÎD. Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging
  van onder meer de aanvullende aantekening (GN) 2, onder d) en e), op hoofdstuk 27 van
  de gecombineerde nomenclatuur. De verwijzende rechterlijke instantie wenste te
  vernemen of de GN aldus moet worden uitgelegd dat een minerale olie zoals die in het
  hoofdgeding kan worden ingedeeld onder GN postonderverdeling 2710 19 43 als gasolie,
  terwijl deze olie voldoet aan de vereisten bedoeld in norm EN 590:2013 inzake gasolie
  bestemd voor arctische of barre winterse klimatologische omstandigheden. Volgens het
  Hof dient de gecombineerde nomenclatuur aldus te worden uitgelegd dat een minerale
  olie zoals die in het hoofdgeding op grond van haar distillatie-eigenschappen niet
  als gasolie onder postonderverdeling 2710 19 43 van deze nomenclatuur kan worden
  ingedeeld, zelfs niet wanneer deze olie voldoet aan de vereisten bedoeld in
  geharmoniseerde norm EN 590:2013 inzake gasolie bestemd voor arctische of barre
  winterse klimatologische omstandigheden

 • Belanghebbende heeft op in 2016 in verband met diens vestiging in Aruba een verzoek
  gedaan om vrijstelling van invoerrecht voor zijn verhuisboedel, waaronder een
  quadracer. Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling gelden voorwaarden,
  waaronder dat de quadracer in de vroegere, normale, verblijfplaats (Nederland), is
  gebruikt. Het vrijstellingsverzoek voor de quadracer is door de Inspecteur afgewezen.
  Het Gerecht in eerste aanleg heeft geoordeeld dat de Inspecteur een vrijstelling had
  moeten verlenen, omdat de quadracer ten minste zes maanden vóór de verhuizing in
  bezit en eigendom is geweest bij belanghebbende en in Nederland is gebruikt. Ter
  zitting bij het Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,
  Sint Eustatius en Saba heeft belanghebbende verklaard dat hij slechts 1 kilometer met
  de quadracer in Nederland heeft gereden. Dit verwaarloosbaar gebruik wordt door het
  Hof op één lijn gesteld met geen gebruik. Nu niet wordt voldaan aan de voorwaarde dat
  de quadracer in Nederland is gebruikt, oordeelt het Hof dat de
  verhuisboedelvrijstelling niet kan worden verleend.