Jurisprudentie

 • Het Parket bij de Hoge Raad heeft de op 29 september 2017 opgestelde conclusie
  gepubliceerd in de zaak onder nummer 16/05249 ter zake van de vraag of artikel 181bis
  UCDW kan worden toegepast bij een ‘controle achteraf’ op de voet van artikel 78 CDW.
  De staatssecretaris van Financiën beantwoordt deze vraag bevestigend, belanghebbende
  ontkennend. Uit het systeem van het CDW en de rechtspraak van het HvJ leidt de A-G af
  dat de procedure als beschreven in artikel 181bis UCDW ook nog in het kader van een
  controle achteraf kan worden toegepast.

 • Het Hof van Justitie heeft op 12 oktober 2017 arrest gewezen in zaak C-661/15
  betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing dat was ingediend door de Hoge
  Raad der Nederlanden. Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft ten eerste
  de uitlegging van bepalingen inzake de douanewaarde in het kader van een geding
  betreffende de afwijzing van ingediende verzoeken om terugbetaling van douanerechten
  met betrekking tot voertuigen. Volgens het Hof moet artikel 145, lid 2, van de
  toepassingsverordening CDW worden uitgelegd dat dit artikel van toepassing is op een
  situatie als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, waarin wordt vastgesteld
  dat op de datum van aanvaarding van de aangifte voor het vrije verkeer van een goed
  het met de fabricage samenhangende risico bestaat dat dit goed bij gebruik ervan
  defect zal raken. De verkoper kan om die reden ter nakoming van een contractuele
  garantieverplichting jegens de koper aan deze een prijsvermindering toekennen in de
  vorm van een vergoeding van de kosten die de koper heeft gemaakt om het goed zodanig
  aan te passen dat het genoemde risico wordt uitgesloten. Voorts oordeelt het Hof dat
  de bepaling van voornoemd artikel ongeldig is voor zover deze bepaling voorziet in
  een termijn van twaalf maanden vanaf de aanvaarding van de aangifte voor het vrije
  verkeer van de goederen waarbinnen de wijziging van de werkelijk betaalde of te
  betalen prijs moet plaatsvinden.

 • Op 12 oktober 2017heeft het Hof van Justitie arrest gewezen in zaak C‑156/16,
  betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing in een geding over de
  afwijzing van een verzoek tot gedeeltelijke terugbetaling van een antidumpingrecht.
  Het Hof oordeelt dat na de douaneaangifte een geldige handelsrekening voor de
  vaststelling van een definitief antidumpingrecht mag worden overgelegd wanneer aan
  alle andere prealabele voorwaarden die voor de verkrijging van een specifiek
  antidumpingrecht voor de onderneming noodzakelijk zijn, is voldaan, en wanneer de
  eerbiediging van de goede toepassing van de antidumpingrechten gewaarborgd is. Het is
  aan de verwijzende rechterlijke instantie om dat te verifiëren

  .

 • Aan belanghebbende zijn vergunningen verleend voor het gebruik van de regeling
  actieve veredeling, waarbij ook is voorzien in de mogelijkheid van
  equivalentieverkeer en voorafgaande uitvoer. Wat is de termijn voor het indienen van
  de betreffende aanzuiveringsafrekeningen en is het na de termijn indienen daarvan aan
  te merken als een verzuim zonder werkelijke gevolgen? Het Gerechtshof Amsterdam heeft
  in zaaknummer 17/00018 op 29 september 2017 geoordeeld dat de UTB voor zover deze
  haar grondslag vindt in het te laat indienen van de aanzuiveringsafrekeningen (€
  171.689,45) deels onterecht is opgelegd.

 • Het Gerechtshof Amsterdam heeft in de zaken onder de nummers 13/00307 en 15/00308 op
  15 juni 2017 uitspraak gedaan waarbij de in geding zijnde videotuners worden
  ingedeeld in post 8528 71 19 (uitspraak HR 4 november 2016). Een gedeeltelijke
  vermindering van de UTB heeft niet tot gevolg dat deze geheel wordt vernietigd