Jurisprudentie

 • Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 14 februari 2017 uitspraak gedaan in de zaak
  16/00295 betreffende de indeling van een stof, met een breedte van drie meter, welke
  dient voor het vervaardigen van plisségordijnen. Anders dan belanghebbende is het Hof
  van oordeel dat het hier een geconfectioneerd artikel betreft. Het goed kan echter
  niet, zoals de inspecteur heeft betoogd en de rechtbank hem daarin heeft gevolgd,
  ingedeeld worden in post GN-code 6303 9210 (vitrages en gordijnen). Het Hof heeft het
  onderhavige goed met toepassing van indelingsregel 1 en 6, ingedeeld in GN-code 6307
  9098, als een ‘ander geconfectioneerd artikel’. De Hoge Raad verklaart het beroep van
  de Staatssecretaris in cassatie ongegrond.

 • De Rechtbank Noord-Holland heeft op 8 september 2015 geoordeeld dat een product, dat
  wordt gebruikt als eindstuk of toebehoren van de stalen kabels van hijs- en
  heftoestellen (een zogenoemde harpsluiting met moerbout) niet als een deel van een
  hijsinrichting, maar moet worden ingedeeld onder goederencode 7326 9098. In hoger
  beroep heeft het Gerechtshof Amsterdam in hoger beroep uitspraak gedaan en daarbij
  geoordeeld dat het hoger beroep van belanghebbende ongegrond is en dat de uitspraak
  van de rechtbank dient te worden bevestigd. De Hoge Raad verklaart het beroep in
  cassatie ongegrond.

 • In PbEU C 104 van 19 maart 2018 is het verzoek om een prejudiciële beslissing
  bekendgemaakt in de zaak C-1/18. Het verzoek ziet onder meer op de vraag in hoeverre
  er bij de invoer van geneesmiddelen voor de berekening van de douanewaarde van de
  ingevoerde goederen met toepassing van artikel 30 CDW, moet worden uitgegaan dat als
  soortgelijke goederen moeten worden beschouwd geneesmiddelen die dezelfde (of een
  soortgelijke) werkzame stof bevatten in dezelfde (of een soortgelijke) hoeveelheid.
  Of moet bij de identificatie van soortgelijke goederen ook rekening worden gehouden
  met de marktpositie, dat wil zeggen met de populariteit van en de vraag naar het
  desbetreffende geneesmiddel en de fabrikant ervan?

 • Het Hof van Justitie heeft op 15 maart 2018 arrest gewezen in de zaak C 256/16
  betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing, betreffende de geldigheid van
  uitvoeringsverordening (EU) 2016/223 van de Commissie van 17 februari 2016 tot
  vaststelling van een procedure voor de beoordeling van bepaalde verzoeken om
  behandeling als marktgerichte onderneming en verzoeken om individuele behandeling van
  producenten-exporteurs uit China en Vietnam en tot uitvoering van het arrest van het
  Hof van Justitie van de Europese Unie in de gevoegde zaken C-659/13 en C-34/14. Bij
  het onderzoek van de gestelde vraag is niet gebleken van feiten of omstandigheden die
  de geldigheid kunnen aantasten van voornoemde uitvoeringsverordening.

 • Op 1 maart 2018 heeft het Hof van Justitie arrest gewezen in de zaak C‑76/17
  betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van
  artikel 30 VWEU. Volgens het Hof moet het Unierecht in die zin worden uitgelegd dat
  een heffingplichtige die feitelijk de last van een met dat artikel strijdige heffing
  van gelijke werking heeft gedragen, teruggaaf moet kunnen krijgen van de bedragen die
  hij uit dien hoofde heeft betaald, zelfs in een situatie waarin het mechanisme voor
  de betaling van de heffing in de nationale wettelijke regeling zodanig is opgezet dat
  deze heffing wordt afgewenteld op de consument.