Jurisprudentie

 • De Hoge Raad heeft op 15 juni 2018 in zaaknummer 16/03249 arrest gewezen ter zake van
  antidumpingrechten en compenserende rechten. Ondanks bindende oorsprongsinlichting
  had het Hof moeten beoordelen of met de productie van de biodiesel in Canada
  ontwijking is beoogd van antidumping- en antisubsidiëringsmaatregelen van de Unie

  .

 • De Hoge Raad heeft op 15 juni 2018 in zaaknummer 16/04054 arrest gewezen met
  betrekking tot ontduiking van antidumpingrechten. In aangiften werd India als land
  van niet-preferentiële oorsprong aangegeven, terwijl dat in werkelijkheid China was.
  De Hoge raad heeft tevens geoordeeld over de heffing van andere personen dan aangever
  en degene die de voor de opstelling van de douaneaangifte benodigde gegevens heeft
  verstrekt, waarbij nauwe en bewust betrokkenheid bij het bedenken en opzetten van de
  fraude is aangetoond.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 698/2012 van 25 juli
  2012 (PbEU L 203 van 31 juli 2012) de indeling in de gecombineerde nomenclatuur
  vastgesteld van een drietal zogenoemde multimediatoestellen. Met toepassing van
  indelingsregel 3 c) moeten de toestellen worden ingedeeld onder GN-code 8528 59 40
  (oud) als andere monitoren voor kleurenweergave met een LCD-beeldscherm.

  In de zaak C-268/18 Onlineshop zijn prejudiciële vragen gesteld betreffende de
  indeling van een multimediatoestel van de soort die in motorvoertuigen wordt gebruikt
  en in hoeverre de uitvoeringsverordening (EU) nr. 698/2012 naar analogie zou kunnen
  worden toegepast op producten die overeenkomen met de betreffende navigatiesystemen.

 • Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 15 september 2016 in de zaak 15/00190 geoordeeld
  dat de indeling van een reflector voor een lamp dient te geschieden met behulp van
  indelingsregel 3 b, hetgeen inhoudt dat het product moet worden ingedeeld naar de
  stof waaraan het werk zijn wezenlijk karakter ontleent (aluminium strippen). Indeling
  dient daarom te geschieden in onderverdeling 76061191/19099/van-minder-dan-3-mm">7606 11
  91. De Hoge Raad oordeelt dat een reflectorspiegel niet voldoet aan de
  omschrijving van het begrip delen in de GN, en dus ook niet moet worden ingedeeld als
  deel van een verlichtingstoestel in de zin van post 94.05 van de GN. Op grond hiervan
  faalt het middel.

 • De Hoge Raad heeft op 23 februari 2018 in zaaknummer 15/05977 arrest gewezen op het
  beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam betreffende aan
  belanghebbende uitgereikte uitnodigingen tot betaling van aanvullende invoerrechten.
  De Hoge Raad stelt prejudiciële vragen en houdt iedere verdere beslissing aan en
  schorst het geding totdat het Hof van Justitie naar aanleiding van vorenstaand
  verzoek uitspraak heeft gedaan. Het Hof van Justitie heeft de zaak geregistreerd
  onder nr. C-160/18 X.