Jurisprudentie

 • De Rechtbank Noord-Holland heeft in de zaak 16/4149 op 4 juli 2018 geoordeeld dat bij
  de beoordeling of een strijkijzer en een strijkplankovertrek bij elkaar horen en
  bestemd zijn om in de kleinhandel als één geheel te worden verkocht, de goederen niet
  als stel of assortiment kunnen worden aangemerkt. Bij de beoordeling of goederen bij
  elkaar horen en bestemd zijn om in de kleinhandel als één geheel te worden verkocht,
  is van belang hoe ze in de kleinhandel normaliter worden aangeboden. Niet kan worden
  afgeleid dat alle goederen die aan de consument worden gepresenteerd als een geheel
  als een stel of assortiment moeten worden aangemerkt. Het gelijk is aan de
  inspecteur.

 • Het Hof van Justitie heeft op 25 juli 2018 in zaak C‑445/17 arrest gewezen
  betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing ter zake van de uitlegging van
  de tariefposten 87.03, 87.04 en 87.05van de gecombineerde nomenclatuur over de
  tariefindeling van een lijkwagen. Het Hof heeft daarover geoordeeld dat de GN aldus
  moet worden uitgelegd dat lijkwagens als aan de orde in het hoofdgeding moeten worden
  ingedeeld onder GN-post 87.03.

 • In zaak C‑574/17 P heeft het Hof van Justitie op 25 juli 2018 arrest gewezen in een
  hogere voorziening van de Europese Commissie die strekt tot vernietiging van het
  arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 19 juli 2017, Combaro/Commissie
  (T‑752/14), waarbij het besluit C(2014) 4908 final van de Commissie van 16 juli 2014
  houdende vaststelling dat de kwijtschelding van rechten bij invoer van textiel uit
  Letland met oorsprongscertificaten in een bijzonder geval (REM 05/2013) niet
  gerechtvaardigd is, nietig heeft verklaard. Het Hof oordeelt dat Combaro niet heeft
  aangetoond dat de Commissie in het litigieuze besluit ten onrechte tot de conclusie
  is gekomen dat niet het bewijs van het bestaan van een bijzondere situatie in de zin
  van artikel 239 van het douanewetboek was geleverd, en derhalve dat het eerste
  onderdeel van het als enige door Combaro in eerste aanleg aangevoerde middel moet
  worden afgewezen. Voornoemd arrest wordt vernietigd, het beroep van Combaro SA wordt
  verworpen.

 • In PbEU C 257 van 20 juli 2018 zijn aanbevelingen gepubliceerd van het Hof van
  Justitie van de Europese Unie betreffende de essentiële kenmerken van de prejudiciële
  procedure zijn en met welke punten de nationale rechterlijke instanties rekening
  moeten houden voordat zij zich tot het Hof wenden.

 • Eerder had de Rechtbank Noord Holland al geoordeeld dat een afgegeven
  invoercertificaat niet geldt voor de gehele contingentperiode; de datum van afgifte
  is een vanaf-datum. Het Gerechtshof Amsterdam heeft de uitspraak van de Rechtbank
  bevestigd. De Hoge Raad heeft op 13 juli 2018 in de zaak nr. 17/02659 arrest gewezen
  op het beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam. De
  middelen kunnen niet tot cassatie leiden.