Jurisprudentie

 • De Hoge Raad heeft op 29 juni 2018 in de zaak 14/02786 arrest gewezen op het beroep
  in cassatie van [X] te [Z], Duitsland tegen de uitspraak van het Gerechtshof
  Amsterdam van 17 april 2014, nrs. 13/00219 tot en met 13/00224, betreffende aan
  belanghebbende uitgereikte uitnodigingen tot betaling van aanvullende invoerrechten
  en omzetbelasting. De zaak zag onder meer op misbruik van recht, invoerprijs van
  kippenvlees beneden de reactieprijs, aansprakelijkheid van natuurlijke persoon die
  nauw en bewust betrokken was bij het bedenken en opzetten van structuur van
  handelsverkopen, het verlenging van de mededelingstermijn van drie jaar. Uiteindelijk
  heeft de Hoge Raad geoordeeld dat er geen ontduiking van rechten heeft
  plaatsgevonden. Wat de schending van het verdedigingsbeginsel betreft, laten de
  stukken van het geding geen andere conclusie toe dan dat belanghebbende tijdens de
  bezwaar- en de beroepsfase stellingen heeft aangevoerd waarvan op voorhand niet kon
  worden uitgesloten dat deze tot een andere afloop van het besluitvormingsproces
  hadden kunnen leiden. Dit brengt mee dat de uitnodigingen tot betaling niet in stand
  kunnen blijven. Wel staat onherroepelijk vast dat de onderhavige aanvullende rechten
  zijn verschuldigd en dat zij terecht zijn geboekt. Voorts volgt hieruit dat
  belanghebbende voor die aanvullende rechten schuldenaar is. Het staat de Minister
  vrij opnieuw uitnodigingen tot betaling vast te stellen en aan belanghebbende te doen
  uitreiken.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/23 de indeling
  in de gecombineerde nomenclatuur vastgesteld van een T-vormig artikel van staal. Het
  artikel heeft de objectieve kenmerken van hulpstukken (fittings) voor buisleidingen
  en moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 7307 93 19. In de zaak C-306/18 Korado
  a.s. is het Hof van |Justitie onder meer verzocht na te gaan in hoeverre de
  verordening 2015/23 gelding is.

 • De Hoge Raad heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie verzocht uitspraak te
  doen over de vraag in hoeverre de postonderverdelingen 8528 51 00 en 8528 59 40 van
  de Gecombineerde Nomenclatuur (tekst van 1 januari 2007 tot 25 oktober 2013) zo
  moeten worden uitgelegd dat platte lcd-beeldschermen, ontworpen en vervaardigd voor
  de weergave van uit een automatische gegevensverwerkende machine afkomstige gegevens
  en van uit andere bronnen afkomstige samengestelde videosignalen ongeacht de overige
  objectieve kenmerken en eigenschappen van de specifieke monitor, worden ingedeeld in
  postonderverdeling 8528 59 40 van de GN indien zij vanwege hun afmeting, gewicht en
  functionaliteit niet geschikt zijn voor werk op korte afstand. De zaak zal worden
  gevoerd onder zaaknr. C-288/18 X.

 • Op 22 juni 2018 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in cassatie van belanghebbende
  tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam betreffende aan belanghebbende
  uitgereikte uitnodigingen tot betaling van douanerechten. Het Gerechtshof Amsterdam
  had geoordeeld dat in de gegeven omstandigheden de EUR.1-certificaten waren afgegeven
  op basis van een onjuiste weergave van de feiten. De afgifte kon niet als een
  vergissing door de Noorse douaneautoriteiten worden aangemerkt. De Hoge Raad
  verklaart het beroep van belanghebbende in cassatie ongegrond.

 • De Hoge Raad heeft op 15 juni 2018 in zaaknummer 16/03249 arrest gewezen ter zake van
  antidumpingrechten en compenserende rechten. Ondanks bindende oorsprongsinlichting
  had het Hof moeten beoordelen of met de productie van de biodiesel in Canada
  ontwijking is beoogd van antidumping- en antisubsidiëringsmaatregelen van de Unie

  .