Jurisprudentie

 • Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 13 februari 2018 na verwijzing door de Hoge Raad
  uitspraak gedaan in zaaknr. 17/00433, waarbij onder meer de vraag aan bod kwam in
  hoeverre de in een verzoek om terugbetaling door belanghebbende aangevoerde
  omstandigheden in aanmerking komen voor toepassing van een andere bepaling dan
  artikel 239 CDW, te weten terugbetaling op de voet van de artikelen 236, 237 of 238
  van het CDW. Volgens het Gerechtshof zijn in het verzoek om terugbetaling, noch in de
  motivering daarvan, noch in het bezwaarschrift, noch in de aanvulling daarvan,
  omstandigheden aangevoerd die mogelijkerwijs in aanmerking komen voor toepassing van
  deze artikelen.

 • Eiseres heeft in 2013 aangifte gedaan om een partij goederen van porselein van
  GS-post 6911, van oorsprong uit Bangladesh, in het vrije verkeer te brengen onder
  overlegging van een Form A met daarbij een beroep op toepassing van het preferentiële
  tarief van 0%. Naar de mening van verweerder was voor de goederen van de onderhavige
  aangifte ten onrechte het preferentiële tarief van 0% toegepast en in plaats daarvan
  het normale tarief van 12% had moeten worden toegepast. Het Gerechtshof Amsterdam
  heeft op 27 februari 2018 in zaaknr. 17/00489 geoordeeld ter zake van de tijdigheid
  van de uitreiking van een uitnodiging tot betaling. Daarbij is het oordeel van de
  rechtbank dat de verjaringstermijn van de onderhavige douaneschuld niet kan worden
  opgeschort door het Hof bevestigd. Verweerder heeft de UTB voor wat betreft de
  onderhavige douaneschuld aan eiseres verzonden na afloop van de daarvoor geldende
  termijn, waardoor deze in zoverre niet in stand kan blijven.

 • In de zaak 16/00021 heeft het Gerechtshof Amsterdam geoordeeld over de indeling van
  dierfiguren met een koffertje. Het product dient met toepassing van indelingsregel 1
  en 6 te worden ingedeeld in post 9503, GN-onderverdeling 9503 0070, als 'ander
  speelgoed, aangeboden in assortimenten’. De Hoge Raad heeft op 13 april 2018 arrest
  gewezen op het beroep in cassatie van belanghebbende waarbij is geoordeeld dat het
  middel niet tot cassatie kan leiden.

 • Op 12 april 2018 heeft het Hof van Justitie arrest gewezen in de zaak C-227/17 naar
  aanleiding van een verzoek om een prejudiciële beslissing betreffende van de
  uitlegging van de onderverdelingen 9021 10 10, 9021 10 90 en 9021 90 90
  (orthopedische artikelen) van de gecombineerde nomenclatuur. Het Hof heeft daarbij
  geoordeeld dat de indeling van spinale fixatiesystemen in onderverdeling 9021 90 90
  van de gecombineerde nomenclatuur uitgesloten is wanneer die systemen in een andere
  onderverdeling van post 90.21 van de gecombineerde nomenclatuur kunnen worden
  ingedeeld. De eventuele indeling van die systemen in onderverdeling 9021 10 10 of
  onderverdeling 9021 10 90 van de gecombineerde nomenclatuur hangt af van hun
  kenmerkende hoofdfunctie, waarbij het aan de verwijzende rechter staat om deze te
  bepalen rekening houdend met de eigenschappen en de objectieve kenmerken van de
  betrokken systemen alsook met het gebruik waarvoor zij zijn bestemd en het gebruik
  dat er concreet van wordt gemaakt.

 • Op 6 april 2018 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in zaak 17/01658 op het beroep in
  cassatie betreffende een bij beschikking ten aanzien van belanghebbende gegeven
  bindende tariefinlichting voor de indeling van een e-reader. Belanghebbende heeft een
  aantal middelen voorgesteld. Volgens de Hoge Raad kunnen de middelen niet tot
  cassatie leiden. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond.