Jurisprudentie

 • Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 15 september 2016 in de zaak 15/00190 geoordeeld
  dat de indeling van een reflector voor een lamp dient te geschieden met behulp van
  indelingsregel 3 b, hetgeen inhoudt dat het product moet worden ingedeeld naar de
  stof waaraan het werk zijn wezenlijk karakter ontleent (aluminium strippen). Indeling
  dient daarom te geschieden in onderverdeling 76061191/19099/van-minder-dan-3-mm">7606 11
  91. De Hoge Raad oordeelt dat een reflectorspiegel niet voldoet aan de
  omschrijving van het begrip delen in de GN, en dus ook niet moet worden ingedeeld als
  deel van een verlichtingstoestel in de zin van post 94.05 van de GN. Op grond hiervan
  faalt het middel.

 • De Hoge Raad heeft op 23 februari 2018 in zaaknummer 15/05977 arrest gewezen op het
  beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam betreffende aan
  belanghebbende uitgereikte uitnodigingen tot betaling van aanvullende invoerrechten.
  De Hoge Raad stelt prejudiciële vragen en houdt iedere verdere beslissing aan en
  schorst het geding totdat het Hof van Justitie naar aanleiding van vorenstaand
  verzoek uitspraak heeft gedaan. Het Hof van Justitie heeft de zaak geregistreerd
  onder nr. C-160/18 X.

 • De Hoge Raad heeft op 6 april 2018 arrest gewezen in de zaak 16/01523 betreffende aan
  belanghebbende uitgereikte uitnodigingen tot betaling van douanerechten. De Hoge Raad
  stelt prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie , onder meer in hoeverre een
  aangever in het kader van een boeking achteraf alsnog kan kiezen voor een andere,
  lagere transactieprijs van ingevoerde goederen met het oog op het verlagen van de
  douaneschuld. De Hoge Raad houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding
  totdat het Hof van Justitie naar aanleiding van vorenstaand verzoek uitspraak heeft
  gedaan. Het Hof van Justitie heeft de zaak geregistreerd onder nr. C-249/18 CEVA
  Freight Holland.

 • Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 19 april 2018 in zaaknummer 17/00332 geoordeeld
  dat etidroninezuur in een waterige oplossing (60% actieve bestanddelen etidroninezuur
  en 40% water) niet in aanmerking komt voor vrijstelling van douanerechten als bedoeld
  in Bijlage, eerste deel, titel II, deel C (Farmaceutische producten), bij Verordening
  nr. 2658/87. Het product komt niet voor vrijstelling in aanmerking, zodat niet de
  aanvullende TARIC-code 2500, maar aanvullende TARIC-code 2501 van toepassing is. De
  inspecteur is daarom terecht overgegaan tot intrekking van de BTI.

 • In de zaak C-226/18 zijn prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie met
  betrekking tot de toepasselijkheid van de vrijstelling van een antidumpingrecht en
  een compenserend recht en de toelaatbaarheid van de latere overlegging van een
  verbintenisfactuur en een verbinteniscertificaat voor uitvoer binnen een door de
  douaneautoriteiten gestelde termijn of in de beroepsprocedure tegen de vaststelling
  van de douaneschuld. Bovendien is de vraag gesteld over de gevolgen van een in de
  verbintenisfactuur vervatte onjuiste aanduiding van het besluit dat tot vrijstelling
  leidt.