Nieuws

 • De vermelding op de lijst van één entiteit die aan beperkende maatregelen onderworpen
  is, is gewijzigd.

 • Op 13 september 2018 heeft het Hof van Justitie arrest gewezen in de zaak onder nr.
  C‑372/17, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de
  rechtbank Noord-Holland (Nederland) bij beslissing van 15 juni 2017. Het verzoek om
  een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van onderverdeling 8525 8030 van de
  gecombineerde nomenclatuur, alsmede de geldigheid van uitvoeringsverordening (EU) nr.
  113/2014 van de Commissie van 4 februari 2014 tot indeling van bepaalde goederen in
  de gecombineerde nomenclatuur. Daarbij heeft het Hof geoordeeld dat de
  onderverdeling8525 8030 aldus moet worden uitgelegd dat een camera als die in het
  hoofdgeding, die het vermogen heeft om een groot aantal fotografische beelden per
  seconde op te nemen en ze te bewaren in zijn vluchtig intern geheugen, waaruit ze
  worden gewist wanneer de camera wordt uitgeschakeld, onder deze onderverdeling valt,
  en dat uitvoeringsverordening (EU) nr. 113/2014 van de Commissie van 4 februari 2014
  tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur, voor zover zij
  naar analogie van toepassing is op producten met de kenmerken van deze camera,
  ongeldig is.

 • Het Verenigd Koninkrijk heeft op 29 maart 2017 kennis gegeven van zijn voornemen om
  zich terug te trekken uit de Europese Unie overeenkomstig artikel 50 van het Verdrag
  betreffende de Europese Unie.

  Gezien de aanzienlijke onzekerheden, met name met betrekking tot de inhoud van een
  eventuele terugtrekkingsovereenkomst, worden exploitanten van bedrijven die betrokken
  zijn bij activiteiten die onder de reikwijdte van diervoeding vallen, zoals
  aanvragers en vergunninghouders van toevoegingsmiddelen, aanvragers van diervoeders
  die voor bijzondere voedingsdoeleinden zijn bestemd en exploitanten van
  diervoederbedrijven die van plan zijn om naar de EU te exporteren, door de Europese
  Commissie herinnerd aan de juridische gevolgen.

 • In PbEU C 322 van 19 september 2018 heeft de Commissie een bericht gepubliceerd van
  de opening van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de
  antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op de invoer van bepaalde bereide of
  verduurzaamde suikermais in korrels van oorsprong uit het Koninkrijk Thailand.

 • De maatregelen zijn verlengd met zes maanden; tevens is wijziging gebracht in de
  informatie betreffende bepaalde personen en entiteiten.