Nieuws

 • Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 3 augustus 2016 in hoger beroep in de zaak
  15/00170 (www.inenuitvoer.nl 2016/3329) geoordeeld dat de ongeldigverklaring c.q.
  intrekking van de Formulieren A op zichzelf reeds voldoende grondslag vormt voor
  navordering van de niet-geheven douanerechten/ antidumpingrechten. Antidumpingrecht
  komt niet in mindering op de douanewaarde. Het hoger beroep werd ongegrond verklaard.
  In cassatie heeft de Hoge Raad op 29 juni in zaaknummer geoordeeld dat - ook indien
  de verkoper wist dat de opgegeven oorsprong vals was - de nagevorderde
  antidumpingrechten - vanwege de voorwaarde Delivered Duty Paid - toch in mindering op
  de overeengekomen transactieprijs worden gebracht

  .

 • Verschillende lidstaten hebben een aantal nieuwe nationale afwijkingen en diverse
  wijzigingen van toegestane afwijkingen aangevraagd. Deze afwijkingen worden
  toegestaan.

 • De Hoge Raad heeft op 29 juni 2018 in de zaak 14/02785 arrest gewezen op het beroep
  in cassatie van wijlen [A] gewoond hebbende te [Z], Duitsland (hierna:
  belanghebbende) tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 17 april 2014,
  nrs. 13/00225 tot en met 13/00230, na beantwoording van de door de Hoge Raad aan het
  Hof van Justitie van de Europese Unie gestelde vragen. In aanmerking genomen dat in
  cassatie ervan moet worden uitgegaan dat geen sprake is van schijntransacties heeft
  de Minister onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld om te kunnen concluderen dat
  enig handelen of nalaten van belanghebbende was gericht op het ontduiken van
  aanvullende rechten. Voor zover uitnodigingen tot betaling zijn uitgereikt na het
  verstrijken van de termijn van drie jaar, kunnen deze niet in stand blijven.

 • Met ingang van 1 juli 2018 zijn wijzigingen aangebracht in het regime van schorsingen
  voor bepaalde industrie- en landbouw- en visserijproducten.

 • Bij Uitvoeringsbesluit 2014/88/EU van de Commissie was de invoer in de EU uit
  Bangladesh van levensmiddelen die betelbladeren bevatten of die daaruit bestaan
  verboden tot 30 juni 2018 omdat in verschillende partijen een groot aantal
  salmonellastammen was aangetroffen. Omdat er nog steeds geen enkele garantie is dat
  de situatie is verbeterd wordt het invoerverbod verlengd tot en met 30 juni 2020.