Verbruiksbelastingen

 • Met ingang van 6 mei 2006 is een drietal wijzigingen aangebracht in de
  Uitvoeringsregeling accijns. Deze wijzigingen betreffen het besteladres voor
  accijnszegels voor tabak, het maximaal toegestane prijsverschil voor tabaksproducten
  van hetzelfde merk maar verkocht in verschillende verpakkingseenheden en de
  denaturering van ethylalcohol, vooral van belang ingeval bio-ethanol wordt gebruikt
  als brandstof (deze laatstgenoemde wijziging werkt terug tot en met 1 januari 2006).
  De ministeriële regeling tot wijziging van de Uitvoeringsregeling accijns dateert van
  26 april 2006 en is gepubliceerd in de Staatscourant van 4 mei 2006, nr. 87.
  Hierna volgen achtereenvolgens de toelichting en de tekst van de wettelijke
  bepalingen.

 • Recent hebben wij u op de hoogte gebracht van de wijziging van de accijns op
  tabaksproducten met ingang van 1 april 2006 (zie inenuitvoer.nl: 2006-0165-VBB) en de
  daaruit voortvloeiende wijziging van de kleuren van de accijnszegels (zie
  inenuitvoer.nl: 2006-0451-VBB). Inmiddels is ook de formele wijziging van de
  Uitvoeringsregeling accijns gepubliceerd, een en ander voor zover het betreft de
  nieuwe kleuren van de accijnszegels. Het gaat om de wijziging van 30 maart 2006,
  zoals gepubliceerd in de Stcrt. 69 van 6 april 2006. De tekst van de regeling
  tot wijziging van de Uitvoeringsregeling accijns en de daarbij behorende toelichting
  zijn hierna opgenomen.

 • De staatssecretaris van Financiën heeft bij monde van de directeur-generaal
  belastingdienst een mededeling doen uitgaan over de zogenoemde rechtstreekse
  aflevering van accijnsgoederen vanuit een andere lidstaat. Het gaat hierbij om
  bijvoorbeeld benzine die vanuit een buitenlands accijnsentrepot niet naar een
  Nederlandse accijnsgoederenplaats (AGP) wordt overgebracht, maar rechtstreeks naar
  een Nederlands tankstation. De 'papierstroom' daarentegen loopt wel via de
  Nederlandse AGP en de benzine wordt op papier in die AGP ingeslagen en vervolgens –
  wederom op papier – vanuit die AGP uitgeslagen en onder betaling van de accijns in
  het vrije verkeer gebracht. In de mededeling wordt deze handelwijze – onder
  voorwaarden en vooruitlopend op communautaire wetgeving – goedgekeurd. De mededeling
  dateert van 29 maart 2006, heeft als kenmerk CPP2005/2744 en is hierna integraal
  opgenomen.

 • Met ingang van 1 april 2006 wijzigen de accijnstarieven voor tabaksproducten
  (sigaretten en shag) (zie ook www.inenuitvoer.nl;  2006-0165-VBB). De
  staatssecretaris van Financiën heeft bij monde van de directeur-generaal
  belastingdienst laten weten dat in verband met deze wijziging nieuwe kleuren voor de
  accijnszegels zullen worden vastgesteld. Voorts wordt een overgangsregeling
  vastgesteld wat betreft de toepassing van het accijnstarief voor tabaksproducten die
  vóór 1 april 2006 waren voorzien van 'oude' accijnszegels en die na die datum in het
  vrije verkeer worden gebracht. Een en ander is medegedeeld bij Besluit van 10 maart
  2006, nr. CPP2006/317, Stcrt. 58 van 22 maart 2006. De tekst van dat besluit
  is hierna opgenomen.

 • De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën
  de mandaten vastgesteld ter zake van de uitwisseling tussen lidstaten van gegevens in
  het kader van de WIB (Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van
  belastingen) en de verordeningen 1798/2003 (omzetbelasting) en 2073/2004 (accijnzen).
  Het besluit is vastgesteld op 28 januari 2006, heeft als kenmerk CPP2005/3242 en is
  gepubliceerd in Staatscourant nr. 48 van 9 maart 2006. De tekst van het
  besluit is hierna opgenomen.