Verbruiksbelastingen

 • Eerder hebben wij u melding gedaan van de voor de accijns relevante wijzigingen zoals
  die zijn opgenomen in het Belastingplan 2006 (zie hiervoor www. in- en uitvoer.nl;
  nrs. 2005-1467-VBB, 2005-1468-VBB en 2005-1471-VBB en 2005-1655-VBB). Deze
  wijzigingen zijn inmiddels tot wet verheven en geplaatst in Stb 683 van 27
  december 2005. Inmiddels is ook een deel van de lagere regelgeving gepubliceerd. Er
  is een Algemene maatregel van bestuur tot wijziging van (onder meer) het
  Uitvoeringsbesluit accijns. Deze AmvB bevat de nadere regels met betrekking tot de
  stimuleringsregeling voor biobrandstoffen en de vrijstelling van accijns voor
  minerale oliën die worden gebruikt voor de elektriciteitsopwekking.

 • Medio november hebben wij u geïnformeerd over de voor de verbruiksbelastingen
  relevante wijzigingen in het Belastingplan 2006 (zie www.inenuitvoer.nl;
  2005-1467-VBB
  , 2005-1468-VBB en 2005-1471-VBB). Daar is, bij amendement van de Tweede
  Kamer, een volgende wijziging bijgekomen, namelijk een verlaging van de accijns op
  gedistilleerd.

 • De regering heeft met Prinsjesdag het Belastingplan 2006 gepresenteerd. In dat
  belastingplan zijn wijzigingen opgenomen van de Wet op de accijns. Deze hebben onder
  meer betrekking op een (tijdelijke) stimuleringsregeling voor biobrandstoffen in het
  wegverkeer. Hierna volgen achtereenvolgens de relevante (nieuwe) bepalingen van de
  Wet op de accijns, de relevante delen uit de memorie van toelichting en de nota naar
  aanleiding van het verslag voor zover betrekking hebbend op de biobrandstoffen. De
  tijdelijke stimuleringsregeling zal – als het Parlement instemt – in werking treden
  met ingang van 1 januari 2006.

 • De regering heeft met Prinsjesdag het Belastingplan 2006 gepresenteerd. In dat
  belastingplan zijn wijzigingen opgenomen van de Wet op de accijns. Deze hebben onder
  meer betrekking op de bekorting van de krediettermijn zoals die geldt voor
  accijnszegels voor tabaksproducten. Hierna volgen achtereenvolgens de relevante
  wijzigingen van de Wet op de accijns, de relevante delen uit de memorie van
  toelichting en de nota naar aanleiding van het verslag voor zover betrekking hebbend
  op de krediettermijn. De bekorting van de krediettermijn zal – als het Parlement
  instemt – in werking treden met ingang van 1 januari 2006.

 • De regering heeft met Prinsjesdag het Belastingplan 2006 gepresenteerd. In dat
  belastingplan zijn wijzigingen opgenomen van de Wet op de accijns. Deze hebben onder
  meer betrekking op het aanbrengen van een CO2-gerelateerde tariefdifferentiatie in de
  Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM). De belasting is ook van belang
  voor de import van (veelal gebruikte) vervoermiddelen. Hierna volgen achtereenvolgens
  de relevante wijzigingen van de Wet op de belasting van personenauto’s en
  motorrijwielen 1992, de relevante delen uit de memorie van toelichting en de nota
  naar aanleiding van het verslag voorzover betrekking hebbend op deze
  CO2-differentiatie. Deze differentiatie zal – als het Parlement instemt – in werking
  treden met ingang van 1 juli 2006.