Niet-fiscale maatregelen

 • Ter uitvoering van een van de belangrijkste verplichtingen die zijn aangegaan aan het
  einde van de laatste WTO-handelsronde

  WTO = Wereldhandelsorganisatie.

    (de 'Uruguayronde') in 1994, heeft de Commissie een voorstel aangenomen om
  de quota af te schaffen die van toepassing zijn op de invoer van textielartikelen en
  kledingproducten uit WTO-landen. Dit voorstel wordt aan de lidstaten ter goedkeuring
  voorgelegd zodat de contingenten kunnen worden afgeschaft met ingang van 1 januari
  2005. Douanediensten in de EU zullen niettemin tot en met 31 maart 2005 de naleving
  controleren van de 2004-contingenten voor de textielartikelen en kledingproducten die
  voor het einde van 2004 naar de EU zijn verzonden. De Commissie heeft tevens de
  invoering voorgesteld van een automatisch invoervergunningensysteem voor de invoer van
  bepaalde textielartikelen en kledingproducten. 'De EU zal nauwgezet haar
  WTO-verplichting naleven om in 2005 de contingenten voor textielartikelen en
  kledingproducten af te schaffen. Maar wij zullen ook nauwgezet de importen na die datum
  volgen om zo te kunnen reageren in geval van ernstige marktverstoring, met
  gebruikmaking van de middelen onder de WTO-regels’, aldus Pascal Lamy, Commissielid
  voor handel.

 • Bij Verordening (EG) nr. 1995/2004 (PbEU L 344 van 20 november 2004) zijn
  verbintenissen aanvaard van twee Russische bedrijven. De verbintenissen waren
  aangeboden in het kader van de antidumpingprocedure betreffende de invoer van
  bepaalde platen en banden met georiënteerde korrel van siliciumstaal, met een breedte
  van meer dan 500 mm, uit de Russische Federatie. Tevens dient de invoer uit Rusland
  van het desbetreffende product geregistreerd te worden tot 20 februari 2005.

 • Bij Verordening (EG) nr. 1996/2004 (PbEU L 344 van 20 november 2004) zijn de
  verbintenissen van drie producenten/exporteurs van ammoniumnitraat (twee uit Rusland
  en één uit Oekraïne) aanvaard. De verbintenissen zijn aangeboden in het kader van de
  antidumpingprocedure betreffende de invoer van ammoniumnitraat uit de Russische
  Federatie en Oekraïne. Tevens wordt de registratie van de invoer dit product uit deze
  twee landen voortgezet tot en met 20 mei 2005.

 • Bij Beschikking nr. 2004/776/EG (PbEU L 343 van 19 november 2004 zijn bepaalde
  bedrijven vrijgesteld van het antidumpingrecht op bepaalde rijwielonderdelen uit de
  Volksrepubliek China. De verzoeken van twee bedrijven om vrijstelling van het
  uitgebreide antidumpingrecht worden afgewezen.

 • Bij Verordening (EG) nr. 1975/2004 (PbEU L 342 van 18 november 2004) is het
  definitieve antidumpingrecht op polyethyleentereftalaatfolie (PET-folie) uit onder
  andere India, met ingang van 19 november uitgebreid tot PET-folie verzonden uit
  Brazilië en Israël, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Brazilië of Israël.
  Twee bedrijven zijn uitgezonderd van de uitbreiding.