Jurisprudentie

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/23 de indeling
  in de gecombineerde nomenclatuur vastgesteld van een T-vormig artikel van staal. Het
  artikel heeft de objectieve kenmerken van hulpstukken (fittings) voor buisleidingen
  en moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 7307 93 19. In de zaak C-306/18 Korado
  a.s. is het Hof van |Justitie onder meer verzocht na te gaan in hoeverre de
  verordening 2015/23 gelding is.

 • De Hoge Raad heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie verzocht uitspraak te
  doen over de vraag in hoeverre de postonderverdelingen 8528 51 00 en 8528 59 40 van
  de Gecombineerde Nomenclatuur (tekst van 1 januari 2007 tot 25 oktober 2013) zo
  moeten worden uitgelegd dat platte lcd-beeldschermen, ontworpen en vervaardigd voor
  de weergave van uit een automatische gegevensverwerkende machine afkomstige gegevens
  en van uit andere bronnen afkomstige samengestelde videosignalen ongeacht de overige
  objectieve kenmerken en eigenschappen van de specifieke monitor, worden ingedeeld in
  postonderverdeling 8528 59 40 van de GN indien zij vanwege hun afmeting, gewicht en
  functionaliteit niet geschikt zijn voor werk op korte afstand. De zaak zal worden
  gevoerd onder zaaknr. C-288/18 X.

 • Op 22 juni 2018 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in cassatie van belanghebbende
  tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam betreffende aan belanghebbende
  uitgereikte uitnodigingen tot betaling van douanerechten. Het Gerechtshof Amsterdam
  had geoordeeld dat in de gegeven omstandigheden de EUR.1-certificaten waren afgegeven
  op basis van een onjuiste weergave van de feiten. De afgifte kon niet als een
  vergissing door de Noorse douaneautoriteiten worden aangemerkt. De Hoge Raad
  verklaart het beroep van belanghebbende in cassatie ongegrond.

 • De Hoge Raad heeft op 15 juni 2018 in zaaknummer 16/03249 arrest gewezen ter zake van
  antidumpingrechten en compenserende rechten. Ondanks bindende oorsprongsinlichting
  had het Hof moeten beoordelen of met de productie van de biodiesel in Canada
  ontwijking is beoogd van antidumping- en antisubsidiëringsmaatregelen van de Unie

  .

 • De Hoge Raad heeft op 15 juni 2018 in zaaknummer 16/04054 arrest gewezen met
  betrekking tot ontduiking van antidumpingrechten. In aangiften werd India als land
  van niet-preferentiële oorsprong aangegeven, terwijl dat in werkelijkheid China was.
  De Hoge raad heeft tevens geoordeeld over de heffing van andere personen dan aangever
  en degene die de voor de opstelling van de douaneaangifte benodigde gegevens heeft
  verstrekt, waarbij nauwe en bewust betrokkenheid bij het bedenken en opzetten van de
  fraude is aangetoond.